НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    Національного університету
  "Києво-Могилянська академія"
Бібліотека - серце університету
Бібліотека Антоновичів

Пн.-Нд. 8.30-20.30

Бібліотека рідкісних і цінних видань

Пн.-Пт. 13.00-17.00
Сб., Нд. Вихідні

Б-ка ресурсного центру вивчення англійської мови

Пн. 8.00-13.00
Вт., Ср., Чт. 9.00-13.00
Пт. 8.00-13.00
Сб.-Нд. Вихідні

 

Довідкова служба

Пн.-Пт. 10.00-17.00
Сб., Нд. Вихідні

Американська бібліотека (4 корп.)

Пн.-Чт. 9.00-18.00
Пт.- 10.00-19.00
Сб.-Нд. Вихідні

Філологічна бібліотека

Пн.-Чт. 9.00-18.00
Пт. 9.00-17.00
Сб.-Нд. Вихідні

Адміністрація

Пн.-Пт. 9.00-18.00
Сб., Нд. Вихідні

Роботи, що посилаються на документи з фондів Наукового архіву НБ НаУКМА

 

 Публікації документів:

Олег Зуєвський : «Я входжу в храм...» : поезії, переклади, статті, матеріали до біографії / упоряд. Н. Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 839 с. – Opens external link in new windowЗміст.

Пріцак О. Kateryna Hruševśka (1900–?) / Омелян Пріцак ; коментарі Я. Федорук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 143–152. – Opens external link in new windowПовний текст.

Colloquia Epistolaria. Омелян Пріцак і Юрій Луцький / публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків : Акта, 2014. – 148 с.

«Путешествие патриарха Антиохийского Макария». Киевский список рукописи Павла Алеппского / [пер., коммент., предисл. Ю. И. Петровой ;  под ред. В. С. Рыбалкина]. – Киев : Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 2015. – 268 с.

Листування Дмитра Чижевського та Омеляна Пріцака // Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / [упоряд. : Валявко І. В., Чуднов О. В., Янцен В. В.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - 527 с.

                 

Монографії:

 

Гнатюк О. Відвага і страх / Оля Гнатюк ; [пер. з пол. М. Боянівської ; вид.: К. Сігов, Л. Фінберг]. – Дух і літера : KMBS, 2017. – 488.  – Opens external link in new windowУривок.

Потульницький В. Дипломатія Павла Скоропадського. Військово- дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр.  / Володимир Потульницький. – Харків : Акта, 2014. – 309, [2] с. – Opens external link in new windowЗміст.

Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія / Ганна Василівна Карась. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 1164 с.

 

Дисертації:

Потульницький Г. Козацький чинник в дипломатичній та інтелектуальній діяльності французьких еліт (1729–1789 рр.) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Потульницький Георгій Володимирович ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2015. – 183 с.

 

Статті:

2018

Воронова М. Рецензійний жанр у творчості Омеляна Пріцака // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка — 2018. — Випуск № 22 том 1. — С. 4-11. Повний текст.

Воронова М. Життя і наукова діяльність Омеляна Пріцака в роки Другої світової війни // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки.  — 2018. —Т. 29(68), № 2. — С. 56-60. Повний текст.

Зверюк Р. Є. Виховання правдомовності як основи моральності особистості у педагогічній спадщині Якима Яреми / Р. Є. Зверюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2018. –  Vol. VI (68), Issue 164. –– С. 62–65. Opens external link in new windowПовний текст.

Зверюк Р. Є. Моральний розвиток особистості у концепції Якима Яреми / Р. Є. Зверюк // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2018. – Т.  20, № 86. – C. 147–152. Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т.  Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці  // Український археографічний щорічник : Нова серія. - Київ : Українські пропілеї, 2018. - Вип. 21/22, т. 24/25. - С. 525-538. Повний текст.

2017

 Воронова М. Ранні роки Омеляна Пріцака та формування наукового світогляду // Європейський філософський та історичний дискурс. — 2017. — Том 3, Вип. 3. —  С. 114-125. Повний текст.


Потульницький В. А. До історії однієї гіпотези, або яким чином кримське питання постало в середовищі українських монархістів у Німеччині у 1943 році? / В. Потульницький // Збірник наукових статей «Наш Крим» : за матеріалами Третьої Міжнародної наукової конференції «Крим в історії України», Київ, 2 червня 2016 р. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 167–179.

Сидорчук Т. М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії / Сидорчук Т. М. // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6–7 квітня 2017 р.) / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. –  С. 105–106. – Opens external link in new windowПовний текст.

Ясь О. Вступна стаття до розвідки О. Й. Пріцака «Що таке історія України?» /  О. Ясь // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 177–184.

2016
Кобченко К. Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі-Мюнхені: до історії творення національної політехніки в еміграції / К. Кобченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2016. – Вип. 1. – С. 26–29. – Opens external link in new windowПовний текст.

Потульницький В. А. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення / В. А. Потульницький // Український археографічний щорічник. Нова серія. – 2016. – Вип. 19–20, т. 22–23. – С. 362–375.

Сидорчук Т. М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2016 року. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – С. 91–96. – Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т. М. Листи  Н. Полонської-Василенко до О. Пріцака як джерело про  видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії історичних студій» (1970–1971) / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Національна академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії. – Київ : Українські Пропілеї, 2016. –  Вип. 19–20. – С. 60–74. – Opens external link in new windowПовний текст.

2015

Подобєд О. Українські матуральні курси у повоєнній Західній Німеччині // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. – 160-164 с. –  Opens external link in new windowПовний текст.

Потульницький В. А. До історії заснування Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1992 році  /  В. А. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – С. 68–74.

Потульницький В. А. Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень) / В. А. Потульницький // Наш Крим : збірка статей за матеріалами Першої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України» / редкол. : Г. В. Папакін та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, М-во освіти і науки України, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 108–116. – Opens external link in new windowПовний текст.

Потульницький Г. В. Матеріали з історії українсько-французьких відносин XVIII століття в особовому архіві Омеляна Пріцака / Г. В. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська  академія», 2015. – С. 74–80. 

Сидорчук Т. М. Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця / Таїса Сидорчук // Славістична збірка / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 204–215. – Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т. М. Архівний фонд Якима Яреми: джерельне значення матеріалів / Таїса Сидорчук // Яким Ярема – вчений і воїн : збірник наукових праць до 130-ліття від дня народження / [авт.-упоряд. М. Падура]. – Львів : [б. в.], 2015. – С. 136–144. – Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т. М. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія": зміст, склад, видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / [упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2015. – Кн. 1. – С. 517–526. – Opens external link in new windowПовний текст.

2014
Потульницький В. А. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків у 1943–1945 рр. / Володимир Потульницький // Українська орієнталістика : збірник наукових праць / Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного університету "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. – Київ, 2013–2014. – Вип. 7–8. – С. 141–148. –  Opens external link in new windowПовний текст.

2013
Потульницький Г. В. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака / Георгій Потульницький // Краєзнавство. – 2013. – № 4 (85). – С. 205–209. – Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т. М. До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні: наук. щоріч. / редкол.: З. Білик, О. Киричук ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. – Львів : Логос, 2013. – Кн. 1. – С. 776–787. –  Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т. М. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 101–116. – Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники: до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією : ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (голова редкол.) ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – С. 237–248. – Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т. М. Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст. : матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення ; упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 106–115. – Opens external link in new windowПовний текст.

Федорук Я. Нездійснений проект видання «Українських народних дум» Катерини Грушевської у «Гарвардській серії українознавства»  / Ярослав Федорук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 128–142. –  Opens external link in new windowПовний текст.

2012
Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук // XVI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2012. – С. 63–65. – Opens external link in new windowПовний текст.

Потульницький В. А. Обставини зацікавлення гетьманом Павлом Скоропадським проблемами Криму і кримськими татарами у 1943 р. / Володимир Потульницький // Збірник наукових праць Національного університету “Києво-Могилянська академія” і Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 116–120.

2011
Сидорчук Т. Особисті та наукові документи А. Кримського в архіві О. Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні / Сидорчук Т. М. // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–21 жовт. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2011. – С. 191–193.

 

Огляди архівних фондів:

Статті

Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені – відтепер у Могилянській книгозбірні / Ярошенко Т. О. // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 25–28. Opens external link in new windowПовний текст.

Сидорчук Т. М. Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція "Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23–24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; М-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – С. 346–351.

 

Презентації:

Opens external link in new windowАрхівний Фонд "Український технічно-господарський Інститут" [відеозапис] : доповідь на Другій Міжнародній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", 30 січня – 1 лютого 2014 року / доповідач Сидорчук Т. М. ; Наукова бібліотека НаУКМА. – Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2014.  – Знято 30 січня 2014 р.

Opens external link in new windowАвтографи українських письменників в бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки НаУКМА: проблеми та досвід оцифрування / доповідач Сидорчук Т. М. // Презентація до виступу в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" (10–12 березня 2015 р.).

Opens external link in new windowВідкритий доступ до описів архівних фондів: досвід Національного університету "Києво-Могилянська академія" [відеозапис] : доповідь на Четвертій Міжнародній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", 30–31 березня 2016 року / доповідач Сидорчук Т. М. ; Наукова бібліотека НаУКМА. – [Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2016].  – Знято 31 березня 2016 р.

 

                                           Студентські роботи:

Легун Г. Türkei durch die Linse des Orientalismus. Touristische Fotografien der 1950er Jahre während der wissenschaftlichen Reise von Omeljan Pritsak («Туреччина крізь призму орієнталізму. Туристичні фотографії 1950-х років Омеляна Пріцака під час його наукової поїздки»). 2016. – Opens external link in new windowДетальніше

 © 2011-2019, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"