Публікації співробітників Наукової бібліотеки НаУКМА

 1. Ярошенко Т., Ярошенко О. Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, , n. 5, p. 108-126, jun. 2020. - . Доступно за адресою. Дата доступу: 23 Jun. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205734.
 2. Гірник А.М., Сімак О.О. Залагодження студентами реального конфлікту як складова практикуму з медіації / Гірник А. М., Сімак О. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 27-29. Електронна версія.
 3. Рябець І. В. До проблеми формування професійної суб'єктності у процесі підготовки майбутніх PR-фахівців у вітчизняних ЗВО / Рябець І. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 68-70. Електронна версія.
 4. Рябець і. Визначення термінів "фахівець із зв'язків із громадськістю" та "майбутній фахівець із зв'язків із громадськістю" у вітчизняному науковому педагогічному просторі / Рябець І. В. // Інноваційна педагогіка. - 2020. - Вип. 24, Т. 2. - С. 109-113. Електронна версія
 5. Рябець І. Тенденції становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні / Рябець І. В. // Polish Journal of Science. - 2020. - № 31. - S. 42-46. Електронна версія.
 6. Рябець І. В. Дидактичні суперечності у процесі професійної підготовки майбутніх PR-фахівців у вітчизняних ЗВО / Рябець І. В. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 43-45. Електронна версія.
 7. Чуканова С. О. Психологічні особливості розвитку у сучасного науковця уміння Research Data Management (RDM) / Чуканова С. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 84-86. Електронна версія.
 8. Чуканова С. О. Управління даними досліджень: важливість застосування репозитаріїв для збереження даних [електронний ресурс] / С. О. Чуканова // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, (Ужгород, 15-19 черв. 2020 р.) / ДВНЗ "‎Ужгород. нац. ун-т"‎ , Наук. б-ка. - Ужгород, 2020. - 10 с. Електронна версія
 9. Чуканова С. О. Європейський і світовий досвід складання плану управління даними досліджень / Світлана Чуканова // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020 : глобалізований простір інновацій : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференнції (Київ, 28 травня 2020 р.) / [за заг. ред. О. І. Локшиної] ; НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України [та ін.]. - Київ ; [Біла Церка : Авторитет], 2020. - С. 80-82. Електронна версія.
 10. Чуканова С. О. Управління даними досліджень (Research Data Management) як виклик для інформаційно-бібліотечної освіти / Чуканова Світлана Олександрівна // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (14-16 травня 2020 р.) / [упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина] ; Київський національний університет культури і мистецтв [та ін.]. - Київ : [Ліра-К], 2020. - С. 206-207. Електронна версія..
 11. Чуканова С. О. Суперечність у сприйнятті змісту терміну "управління даними дослідження" (Researce Data Management) вітчизняною науковою спільнотою / Чуканова Світлана Олександрівна // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 46-48. Електронна версія.
 12. Chukanova, Svitlana, Research Data Management and Digital Curation as a Library Activity / Svitlana Chukanova // Folia Bibliologica. - 2019. - Vol. 61. - P. 85-98. Електронна версія.
 13. Chukanova, Svitlana, Plagiarism attitude scale as a tool of understanding academic integrity values / Svitlana Chukanova // Studies for Changing Societies: Academic Integrity in Transitional Societies. - 2019. - Vol. 1, No. 1. - P. 53-67. Електронна версія.
 14. Chukanova, Svitlana, Basic Research Data Management for Researchers in Digital Age / Svitlana Chukanova // "The 10th Anniversary of the Eastern Partnership: Lessons Learnt, Current Challenges and Future Perspectives" : Conference Proceedings, Kyiv, June 7, 2019 / Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration. - Kyiv, 2019. - P. 41-43. Електронна версія
2020 рік
 1. Чуканова С. О. Термін "академічна доброчесність" у контексті бібліотекознавства / Світлана Чуканова // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : збірник наукових праць. - Київ : Четверта хвиля, 2019. - Вип. 11. - С. 81-84. Електронна версія.
 2. Chukanova S. Basic Research Data Management for Researchers in Digital Age / Svitlana Chukanova // "The 10th Anniversary of the Eastern Partnership: Lessons Learnt, Current Challenges and Future Perspectives" : Conference Proceedings, Kyiv, June 7, 2019 / Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration. - Kyiv, 2019. - P. 41-43.
  Електронна версія.
 3. Листопад О. О. Практика створення комунікаційних політик університетської бібліотеки / Олександра Листопад // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. – 2019. – № 11. – С. 31–34.
  Електронна версія. 

2019 рік
 1. Чуканова С. О. Дотримання норм академічної доброчесності у процесі управління дослідницькими даними: зарубіжна практика / Світлана Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - № 2. - С. 52-63.
  Електронна версія
 2. Чуканова С. О. Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США : монографія / Чуканова Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : [Аграр Медіа Груп], 2018. - 286 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 3. Ярошенко Т. О. Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - Вип. 1. - [14 с.].
  Електронна версія.

2018 рік
 1. Лазарев В. Формирование комплекса библиометрических показателей для оценки университетов Беларуси и Украины / Владимир Лазарев, Сергей Назаровец, Алексей Скалабан // Наука и инновации. – 2017, №6. – С. 63-67.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія
 2. Ліщук Т. О. Особливості процесу комплектування сучасної університетської бібліотеки : на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Тетяна Ліщук, Наталія Павлів // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал. - 2017. - № 2 (8). - С. 19-22.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія.
 3. Назаровець С. Небезпека поширення псевдонаукових видань для розвитку науки в Україні / Сергій Назаровець, Марина Назаровець // Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Vol. 21, N1.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія
 4. Назаровець С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2017. - № 7. - С. 23-27.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія.
 5. Назаровець С. Війна і мир: особливості динаміки українсько-російської співпраці на тлі російської збройної агресії проти України у 2014-2016 рр. / Сергій Назаровець // Наука та інновації : науково-практичний журнал. - 2017. - Т. 13, № 5. - С. 36-41.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія.
 6. Сидорчук Т. М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії / Сидорчук Т. М. // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 6–7 квітня 2017 року. – Харків, 2017. – С. 105–106. 
  Opens external link in new windowЕлектронна версія.
 7. Chukanova, Svitlana, Methods of Teaching BA Students Academic Integrity at University Libraries [electronic resourse] / Svitlana Chukanova // Study of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus. - 2017. - Vol. 1. - P. 27-42. -  Mode of access: Internet. -  Title from the screen (viewed on November 23, 2017)
 8. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ: переваги і перестороги / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації / Чмир О. С., Кваша Т. К., Ярошенко Т. О. та ін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2017. – Підрозділ 2.1. – С. 20–27.Електронна версія

2017 рік
 1. Борисова Т. О. Наукова комунікація в цифрову епоху / Тетяна Борисова, Світлана Чуканова // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 2016. - № 3 (5). - С. 22-25.
  Електронна версія
 2. Борисова Т. Участь наукової бібліотеки у розбудові публікаційної активності науковців університету : [тези конференції] / Борисова Тетяна Олександрівна // VІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум "Модерна бібліотек@ в мінливому світі" (14-17 вересня 2016 року, м. Львів) : збірник матеріалів. - Електрон. вид. - Київ : УБА, 2016. - С. 35-37.
  Електронна версія
 3. Кучма І. Л. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ / І. Л. Кучма, С. А. Назаровець // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 4. – С. 86-91.
  Електронна версія
 4. Назаровець С. А. 3D-принтер в академічній бібліотеці: з досвіду роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. – 2016. – № 11. – С. 12–13.
  Електронна версія
 5. Назаровець С. А. Квартильний підхід до проблеми стимулювання росту наукової продуктивності в університетах / Сергій Назаровець // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. - 2016. - № 2 (4). - С. 10-12.
  Електронна версія
 6. Назаровець. С. А. Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2016. - № 6. - С. 15-18.
  Електронна версія
 7. Подуфала Ю. М. Інформаційне забезпечення комплектування документно-інформаційними ресурсами бібліотеки ВНЗ / Юлія Подуфала, Ірина Рябець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2016. - № 2. - С. 26-31.
  Електронна версія.
 8. Сидорчук Т. М. Історико-архітектурні пам'ятки Києво-Могилянської академії : збереження та музеєфікація / Таїса Сидорчук // Жовківські читання 2015 : збірник статей третьої наукової конференції "Музей в сучасному світі" (26-27 серпня 2015 р.). - Львів : РАСТР-7, 2015. - С. 123-130.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія.
 9. Сидорчук Т. М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2016 року. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. - С. 91-96.
  Електронна версія.
 10. Тихонкова І. О. Проект "Українські наукові журнали": мета, завдання, результати / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2016. - № 13. - С. 40-46.
  Електронна версія.
 11. Чуканова С. О. Порівняння змісту професійної підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США / С. О. Чуканова // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 1 . - С. 16-22.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія
 12. Чуканова С. О. Проблема професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології в США у педагогічній теорії / С. О. Чуканова // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 2016. - № 1 (3). - C. 41-45.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія
 13. Chukanova Svitlana. 4th International Conference "Scientific Communication in the Digital Age" (Kyiv, 30-31 March, 2016) [electronic resource] / Svitlana Chukanova, Tetiana Borysova // Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. - 2016. - Nr. 3 (22) . - S. 173-179. - Title from the screen.
  Електронна версія
 

2016 рік
 1. Назаровець С. А. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців / Назаровець С. А. // Вісник Книжкової палати України. – 2015. – № 2. – С. 24-28.
  Електронна версія
 2. Назаровець С. А. "Могилянський протокол": рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань / Сергій Назаровець, Тетяна Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2015. - № 11. - С. 56-59.
  Електронна версія
 3. Сидорчук Т. М. Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету : науково-видавничі плани та співпраця / Таїса Сидорчук // Славістична збірка. - 2015. - Вип. 1. - С. 204-215.
  Електронна версія
 4. Сидорчук Т. М. Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Т. Сидорчук // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 4. - С. 23-28.
  Електронна версія.
 5. Сидорчук Т. М. Архівний фонд Якима Яреми: джерельне значення матеріалів / Таїса Сидорчук // Яким Ярема - вчений і воїн : збірник наукових праць до 130-ліття від дня народження / [авт.-упоряд. М. Падура]. - Львів : [б. в.], 2015. - С. 136-144.
  Електронна версія
 6. Сидорчук Т. М. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія" : зміст, склад, видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / [упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. - Львів : Логос, 2015. - Кн. 1. – С. 517-526.
  Електронна версія
 7. Чуканова С. О. Значення інформаційної грамотності для професійної підготовки бібліотечних фахівців у ВНЗ США / Світлана Чуканова // Збірник статей ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи", Київ, 16-17 квіт. 2015 р. - Київ : [б. в.], 2015. - С. 313-320.
  Електронна версія
 8. Чуканова С. Значение информологии как дисциплины при профессиональной подготовке будущих библиотекарей в вузах США / С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2015. - № 1. - С. 4 - 6
  Електронна версія
 9. Чуканова С. О. Педагогічні умови запровадження інноваційних педагогічних технологій при підготовці майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології (на прикладі ВНЗ США) / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / Андрейчева А. О., Голубєва М. О., Жарук І. В. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - [Київ : Інтерсервіс], 2015. - Ч. 2. - С. 75-82.
  Електронна версія
 10. Чуканова С. Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти? / С. Чуканова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.- 2015. - Вип. 42. - С. 580 - 590.
  Електронна версія
 11. Chukanova S. Comparing American and Ukrainian Library and Information Science Education / Svitlana Chukanova // Slavic & East European information resources. - 2015. - Vol. 16. - P. 199-210.
  Електронна версія
 12. Ярошенко Т. О. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти / Ярошенко Т., Сербін О. // Вісник Книжкової палати України. – 2015. – № 2. – С. 12-15.
  Електронна версія
 13. Ярошенко Т. О. Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів / Тетяна Ярошенко, Тетяна Борисова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 44-49.
  Електронна версія
 14. Ярошенко Т.О. Привітання голови благодійної організації "Українське Фулбрайтівське коло" Тетяни Ярошенко / Тетяна Ярошенко // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Дем’янчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. - Київ : Видавн. дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 8-10.
  Електронна версія
 15. Ярошенко Т.О. Управління складністю в університетському середовищі : контексти прийняття рішень за Cynefin / Ярошенко Тетяна Олександрівна // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Дем’янчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. - Київ : Видавн. дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 117-120.
  Електронна версія
 16. Yaroshenko T. Libraries and Catalogs in Ukraine: The Way to Understand the Past and Build the Future / Tetyana Yaroshenko, Iryna Bankovska // Cataloging & Classification Quarterly. - 2015. - Vol. 53, Issue 3-4 : Special Issue: Reshaping the Library Catalog: Selected Papers from the International Conference FSR2014 (Rome, February 27–28, 2014). - P. 430-452.
  Електронна версія

2015 рік
 1. Борисова Т. О. Професійна підготовка майбутніх археологів у незалежній Україні / Борисова Т. О. // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г. І. Челпановим) / [відп. ред. І. П. Маноха]. – [Київ : Гнозис, 2014]. - Т. 4 (12). - С. 39-45.
  Електронна версія.
 2. Назаровець С. А. Веб-проект «ДокШир»: представлення та поширення вітчизняних бібліотекознавчих досліджень / С. А. Назаровець // Бібліотечний вісник. – 2014. – N 2. – С. 8-11.
  Електронна версія.
 3. Сидорчук Т. М. Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Пам'ятки України. - 2014. - № 11. - С. 68-75.
  Електронна версія.
 4. Сидорчук Т. М. Співпраця Маєра Балабана з "Єврейською енциклопедією" / Таїсія Сидорчук // Judaica Ukrainica : Annual Journal of Jewish Studies. - Kyiv : Laurus Press, 2014. - Vol. 3. - P. 210-230.
  Електронна версія.
 5. Сидорчук Т. М. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". - Київ, 2014 / Таїсія Сидорчук // Мандрівець. - 2014. - № 3. - С. 83-84.
  Електронна версія.
 6. Чуканова С. О. Освітні стандарти Американської бібліотечної асоціації для акредитації магістерських програм із бібліотекознавства та інформології / С. О. Чуканова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / гол. ред. Євтух В. Б. - Київ : Фенікс, 2014. - Вип. 15. - С. 161-168. 
  Електронна версія.
 7. Чуканова С. О. Історико-педагогічний аналіз реформування бібліотечної освіти у США / С. О. Чуканова // Проблеми емпіричних досліджень у психології / [відп. ред. І. П. Маноха ; Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г. Сковороди]. – [Київ : Гнозис, 2014]. - Вип. 8. - С. 506-511. 
  Електронна версія.
 8. Чуканова С. О. Значення стандартів Американської бібліотечної асоціації з акредитації магістерських програм для підготовки майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США / С. О. Чуканова // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г. І. Челпановим) / [відп. ред. Маноха І. П.]. – [Київ : Гнозис, 2014]. - Т. 4 (12). - С. 268-273. 
  Електронна версія.
 9. Чуканова С. О. Структура сучасної системи бібліотечної освіти США / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 4. - С. 43-48.
  Електронна версія.
 10. Чуканова С. О. Філософські засади класифікації наук / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – 2014. – № 3. – С. 8-14. 
  Електронна версія.
 11. Чуканова С. О. Як стають бібліотекарями в США : деякі аспекти вищої бібліотечної освіти / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – 2014. – № 2 (44). – С. 28-30.
  Електронна версія.
 12. Чуканова С. О. Нарис про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 1. - С. 49-53. 
  Електронна версія.
 13. Чуканова С. О. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США (Огляд) / Світлана Чуканова // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5 (223). - С. 30-33.
 14. Чуканова С. О. Деякі суперечності у професійній підготовці фахівців із бібліотечної справи у ВНЗ України / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика" : програма і матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 28 лютого 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів в Україні [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2014. - С. 15-16.
  Електронна версія.
 15. Chukanova S. American Library Association - crucial element in Library and Information Science education management [Electronic resource] / S. Chukanova // Theory and methods of educational management : electronic journal. - 2014. - № 2. 
  Електронна версія.

2014 рік
 1. Бібліографічний покажчик / упоряд. Т. О. Патрушева // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 378-385. Електронна версія.
 2. Борисова Т.О. Книжкова колекція С. І. Білоконя отримує нову "прописку" / Тетяна Борисова // Культура і життя. - 2013. - 21 черв. (№ 25). - С. 12.
  Електронна версія.
 3. Борисова Т.О. Культура професійного мислення студентів ВНЗ / Борисова Т. О., Голубєва М. О. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / Ідрісов Д. І., Голубєва М. О., Приходькіна Н. О. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Н. М. Давидюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - [Київ : Інтерсервіс], 2013. - Ч. 1. - С. 94-102.
 4. Жердій М.А. Проект ELibUKR (Електронна бібліотека України) розширює можливості бібліотек / М. А. Жердій // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / Мін-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту. - Севастополь : [Купол], 2013. - C. 28-29.
  Електронна версія.
 5. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / І. О. Кізченко // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнародних книгознавчих читань : (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [відп. ред. : М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - О. : ОНУ, 2013.- С. 145-149. 
  Електронна версія.
 6. О’Лір О. Україна віддала останню шану Ігореві Качуровському : [комент.: О. Астаф’єв, поет, прозаїк, д-р філолог. наук, проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, ... А. Шкуліпа, поет, ... Т. Сидорчук, старш. наук. співроб. НаУКМА, зав. наук. арх. та ін.] / Олена О’Лір // Літературна Україна. - 2013. - 12 груд. (№ 48). - С. 10-11.
 7. Сидорчук Т.М. Маєр Балабан і «Chwila»: двадцять років співпраці / Таїсія Сидорчук // Judaica Ukrainica : Annual Journal of Jewish Studies. - Kyiv : Laurus Press, 2013. - Vol. 2. - P. 187-206.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія.
 8. Сидорчук Т. М. До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні: наук. щоріч. / ред. кол.: З. Білик, О. Киричук; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. – Львів : Логос, 2013. - Кн. 1. – С. 776-787. 
  Електронна версія.
 9. Сидорчук Т. М. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. П.С. Сохань]. - К. : Український письменник, 2013. - Вип. 18. - С. 101-116.  
  Електронна версія.
 10. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники: до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією: ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (гол. ред. кол.); НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2013. - С. 237-248. Електронна версія.
 11. Сидорчук Т. М. Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід Наукового архіву Національного університету “Києво-Могилянська академія” / Таїса Сидорчук // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому світі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013, м. Київ, Україна / редкол.: Тюрменко І. І.  [та ін.] М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К. : НАУ, 2013. - С. 86-87. 
  Електронна версія.
 12. Сидорчук Т. М. Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23-24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; Мін-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. - Л. : Львів. політехніка, 2013. - С. 346-351. - На титул. арк. парал. назви укр. та англ. мовами.
  Електронна версія.
 13. Сидорчук Т. М. Староакадемічний (Мазепин) корпус Національного університету "Києво-Могилянська академія" : до історії відродження пам’ятки / Таїса Сидорчук // Жовківські читання 2013 : зб. ст. другої міжнар. наук. конф. "Музей в сучасному світі", [27-28 серп. 2013 р., м. Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун] ; Львів. галерея мистецтв. - Л. : РАСТР-7, 2013. - С. 59-63.
  Електронна версія.
 14. Сидорчук Т. М. Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи : (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст. : матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 груд. 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення ; упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів : [б. в.], 2013. - С. 106-115. 
  Електронна версія.
 15. Чуканова С. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у здійсненні інформаційного пошуку студентами ВНЗ у бібліотеках / Чуканова С. О. // Міжнар. наук.-прак. конф. "Сучасні наукові дослідження представників педагогічних та психологічних наук", 22 – 23 лют. 2013 р. / Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень". - Харків, 2013. - C. 66-69. Електронна версія.
 16. Чуканова С. О. Деякі аспекти філософського тлумачення понять "наука" та "інформація" / Чуканова С. О. // Міжнар. наук.-практ. конф. "Перспективні напрями педагогічних і психологічних наук", 1-2 берез. 2013 р. : зб. наук. робіт учасн. / ГО "Півд. фундація педагогіки". - О. : Півд. фундація педагогіки, 2013. - C. 90-91. 
  Електронна версія.
 17. Чуканова С. О. Наукова комунікація в цифрову епоху: бачення сучасних бібліотек / С. О. Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. – С. 38-40.
  Електронна версія.
 18. Чуканова С.О. Американський та європейський досвід дослідження інформаційно-пошукової поведінки студентів як користувачів університетських бібліотек / Чуканова С. О. // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К. : [Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського], 2013. - С. 330-332.
  Електронна версія.
 19. Чуканова С.О. Педагогічні умови формування готовності до інформаційно-аналітичної діяльності майбутніх бібліотекарів-бібліографів у ВНЗ України / С. О. Чуканова // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / Мін-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту. - Севастополь : [Купол], 2013. - C. 173-177 : мал.
  Електронна версія.
 20. Ярошенко Т. О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів : нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко ; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінговий центр для бібліотекарів. - К. : Самміт-Книга, 2013. - 104, [1] с. : іл., табл.
  Електронна версія.
 21. Ярошенко Т. О. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. Електронна версія.
 22. Ярошенко Т. О. Використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА студентами факультету гуманітарних наук за період 2008-2012 рр / Ярошенко Т. О., Чуканова С. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 15-21.
  Електронна версія.

2013 рік
 1. Бекішева О. І. Книгозберігання: від рукопису до електронного носія / О. І. Бекішева // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу :матеріали виступів учасників "круглого столу", (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) / за заг. ред. Н. П. Пасмор ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. - Х. : [б. в.], 2012. - С. 10-13. 
  Електронна версія.
 2. Гімос О. П. Електронні ресурси для бібліотек України : новини з конференції / Гімос О. П., Чуканова С. О. // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 2. - С. 31-34. 
  Електронна версія.
 3. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / Кізченко І. О. // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали виступів учасників "круглого столу", (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) /за заг. ред. Н. П. Пасмор ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. - Х. : [б. в.], 2012. - С. 33-36. 
  Електронна версія.
 4. Сидорчук Т. Архів Омеляна Йосиповича Пріцака / Т. М. Сидорчук // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 32. Електронна версія.
 5. Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук // XVI Сходознавчі читання А. Кримського: тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2012. - С. 63-65.
  Електронна версія.
 6. Чуканова С. О. Інформологія як складник дисципліни «Бібліотекознавство та інформологія» у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ США / С. О. Чуканова // Педагогіка вищої та середньої школи ( Збірник наукових праць) / [за ред. доктора пед. наук, професора З. П. Бакум]. - Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2012. - Вип. 42. - С. 271 - 275.
  Електронна версія.
 7. Чуканова С.О. Роль бібліотек ВНЗ в упровадженні інтерактивних технологій в освітньому просторі / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Освітній процес: погляд зсередини : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (20-21 груд. 2012 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. перекладу та лінгвіст. підготовки іноземців ; [під заг. ред. Ю. Шепеля]. - Д. : Біла К. О., 2012. - С. 114-116.
  Електронна версія.
 8. Чуканова С.О. Довідкова служба: шлях від традиційного до віртуального / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 4. - С. 8-11. Електронна версія.
 9. Чуканова С. О. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Світлана Чуканова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 86-92. Електронна версія.
 10. Ярошенко Т.О. Хто створив бібліотеку, той створив цілий світ / Тетяна Ярошенко // Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : матеріали до історії Фундації, листування, грамоти, виступи та лекції лауреатів нагород Антоновичів (1998-2011) / [упоряд. : М. Романюк, Я. Сеник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника]. - Львів ; Вашинґтон : [б.в.], 2012. - С. 25-29. Електронна версія.

2012 рік
 1. Баньковська І. М. Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через електронний каталог / І. М. Баньковська // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 14-15. 
  Електронна версія.
 2. Гімос О. П. Пошук наукової інформації студентами-природничниками / Гімос О. П. // II Міжнар. наук.-практ. конф. "Генеза буття особистості", 19-20 груд. 2011 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. - К. : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2011. - Т. 2. - C. 178-179. 
  Електронна версія.
 3. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / Кізченко І. О. // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. - К. : [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 187-190. 
  Електронна версія. 
 4. Сидорчук Т. М. До питання збереження документів факсимільного зв'язку в архівних фондах (на матеріалах особистого архіву академіка Омеляна Пріцака) / Сидорчук Т. М. // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. – К. : [АДЕФ-Україна], 2011. – С. 367-369. 
  Електронна версія
 5. Сидорчук Т. М. Систематизація та науковий опис особистих колекцій. (На прикладі академіка О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Сидорчук Т. М. // Жовківські читання 2011 : зб. ст. першої наук. конф. "Музей в сучасному світі", [26-27 серп. 2011 р., м. Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун] ; Львів. галерея мистецтв. – Л. : РАСТР-7, 2011. – С. 32-37.  
 6. Сидорчук Т. М. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака) / Сидорчук Т. М. // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ, 2011. - Т. 19, кн. 1. - С. 100-112. 
  Електронна версія.
 7. Чуканова С. Українські бібліотеки очима американських студентів / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 3 (33). - С. 37-39. 
  Електронна версія.
 8. Чуканова С. О. Використання бібліотечно-інформаційних ресурсів майбутніми вченими-гуманітаріями / Чуканова С. О. // II Міжнародна науково-практична конференція "Генеза буття особистості", 19-20 груд. 2011 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [редкол. : Максименко С. Д. та ін.]. - К. : [Інформ.-аналіт. агентство], 2011. - Т. 2. - C. 382-384. 
  Електронна версія.
 9. Чуканова С. О. Ян Амос Каменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.) / Чуканова С. О., Голубєва М. О., Борисов Є. В. // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 118-127. 
  Електронна версія.
 10. Ярошенко Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Ярошенко Т. О. // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 17-22.
  Електронна версія
 11. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ – шлях до присутності України у світовій науковій спільноті / Ярошенко Т. О. // Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 47-51.  
  Електронна версія.
 12. Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені – відтепер у Могилянській книгозбірні / Ярошенко Т. О. // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 25-28. 
  Електронна версія.
 13. Ярошенко Т. О. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 5. - С. 3-10. 
  Електронна версія.
 14. Ярошенко Т. О. Колекція ресурсів вільного доступу – складова сучасного бібліотечного фонду / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 1. - С. 49-51. 
  Електронна версія
 15. Ярошенко Т. А. Открытый доступ [Электронный ресурс] : ситуация в Украине = Open Access: State of Affairs in Ukraine = Відкритий доступ: стан справ в Україні / Т. Ярошенко // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2011. - Электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска. Електронна версія.
 16. Ярошенко Т. О. Предметний доступ до бібліотечної колекції: дослідження нашої землячки за океаном : [рец.] / Ярошенко Т. О. // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 35-36. -  Рец. на кн. : Заваліна О. Рівні предметного доступу до колекції: використання та застосування метаданих : дис. ... д-ра філософії / Оксана Львівна Заваліна. - Урбана. - [Іллінойс, США], 2010. - 193 с. 
  Електронна версія
 17. Ярошенко Т. О. Проєкт сприяння доступові до результатів досліджень в Україні / Ярошенко Т. О. // Свобода. - 2011. - 14 січ. (ч. 2). - С. 18. 
  Електронна версія.
 18. Yaroshenko T. Open Access to Knowledge in the Modern University: Ukrainian situation [Electronic resource] : Presentation / T. Yaroshenko // "Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships" : Proceedings 32nd Conference IATUL, Warsaw (Poland), 29th May - 2nd June / International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) and the Warsaw University of Technology Main Library.  - Electronic data. - Warsaw (Poland), 2011. - 43 slide. - Mode of access. - Title from the screen.
  Електронна версія.
 19. Yaroshenko T. Open Access: Ukrainian Landscape [Electronic resource] / T. Yaroshenko // "Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships" : Proceedings 32nd Conference IATUL, Warsaw (Poland), 29th May - 2nd June  / International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) and the Warsaw University of Technology Main Library. -  Electronic data. - Warsaw (Poland), 2011. - Mode of access.  - Title from the screen.
  Електронна версія.

2011 рік
 1. Бруй О. М. ELibUkr-OA: мультидисциплінарний відкритий електронний архів для українських вчених [Електронний ресурс] : [презентаційний матеріал до виступу на VII Міжнар. наук.-практ. конф. "INFORMATIO-2010", секція "Відкритий доступ до інформації"] / Бруй О. М. – Зображув. дані. – [К.], 2010. – 26 слайдів. – Режим доступу :  Назва з екрану.
 2. Бруй О. М. Інституційний репозитарій НаУКМА – eKMAIR [Електронний ресурс] : [презентація на Міжнар. наук.-практ. семінарі «Відкритий доступ до наукової і освітньої інформації» в ХНУ ім. В. Каразіна, м. Харків, 11 берез. 2010 р.] / Бруй О. М. – Зображув. дані. – Х., 2010. – 25 слайдів. – Режим доступу:  Назва з екрану.
 3. Бруй О. Н. Использование открытого программного обеспечения DSpace для создания институционного репозитария Национального университета "Киево-Могилянская академия"  eKMAIR [Електронний ресурс] / Бруй О. Н., Голистер В. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Семнадцатой Междунар. конф."Крым 2010" / Гос. публ. науч. б-ка России. - Електрон. дані. - [М.] : ГПНТБ России ; Ассоциация ЭБНИТ, 2010. - 1 електрон. опт. диск.
  Електронна версія.
 4. Кізченко І. О. Осередок наукового спадку Омеляна Пріцака у Могилянці / Кізченко І. О. // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомлення Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовт. 2010 р. / [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л. : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2010. – С. 189–191. 
  Електронна версія.
 5. Патрушева Т. О. Бібліографічна продукція бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія": традиційна та електронна / Т. О. Патрушева // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомлення Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л. : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2010. – С. 124–127. 
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. О. Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ – у вільному доступі через бібліотеку Могилянки / Т. О. Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 35–37. 
  Електронна версія.
 7. Ярошенко Т. О. Будуємо глобальне партнерство / Т. О. Ярошенко // Слово Просвіти. – 2010. – 5–11 серп. (ч. 31). – С. 9.
  Opens external link in new windowЕлектронна версія.
 8. Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів / Т. О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215 с.
 9. Ярошенко Т. О. Мультидисциплінарний відкритий електронний архів публікацій науковців України ELibUkr OA [Електронний ресурс] : [презентація на Міжнар. наук.-практ. семінарі «Відкритий доступ до наукової і освітньої інформації» в ХНУ ім. В. Каразіна, м. Харків, 11 берез. 2010 р.] / Ярошенко Т. О. // Cross-institution Ukrainian scholars repository ELibUkrOA' project (2010, Ukraine). – Режим доступу: Назва з екрану.
 10. Ярошенко Т. О. Проект "ELibUkr – Електронна бібліотека України" – для парламенту України [Електронний ресурс] : [презентація проекту ELibUkr на Робочому семінарі з питань створення електронної парламентської бібліотеки та електронного архіву Верховної Ради України, 2 лип. 2010 р.] / Ярошенко Т. О. – Зображув. дані. – [К.], 2010. – 23 слайда. – Режим доступу:  Назва з екрану.
 11. Ярошенко Т. О. Проекти Відкритого Доступу в світі та в Україні: проекти, тенденції, перспективи [Електронний ресурс] : [презентаційний матеріал до виступу на VII Міжнар. наук.-практ. конф. "INFORMATIO-2010", секція "Відкритий доступ до інформації"] / Ярошенко Т. О. – Зображув. дані. – [К.], 2010. – 33 слайда. – Режим доступу: Назва з екрану.
 12. Ярошенко Т. О. Ситуація в Україні: проект "ELibUkr – Електронна бібліотека України"  [Електронний ресурс] : презентація 27 вересня 2010 р. : тренінг у рамках програми "Підготовка викладачів у сфері європейської інтеграції" / Ярошенко Т. О. – Зображув. дані. – [К.], 2010. – 22 слайда. – Режим доступу: Назва з екрану.
 13. Ярошенко Т. Україна у Світовій цифровій бібліотеці: будуємо глобальне партнерство / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 29–30. 
  Електронна версія.
 14. Ярошенко Т. О. Світова цифрова бібліотека : будуємо глобальне партнерство / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 5-9.
  Електронна версія.
 15. Yaroshenko T. O. Ukraine Joins World Digital Library Building a Global Partnership WDL [Electronic resource] / T. Yaroshenko // Build Ukraine through education: innovation, academic integration, nationbuilding : e-newsletter. - Elect. data. - 2010. - No. 4, August. - Mode of access:  Title from the screen.
 16. Yaroshenko T. E-LibUkr portal : Case study of Shibboleth and EZProxy in Ukraine [Електронний ресурс] / Yaroshenko Tetiana // EIFL : knowledge without boundaries : [web-site]. - Електронні дані. - 2010. -  Режим доступу: Інтернет. -  Назва з екрана (переглянуто 04.09.2014). 
  Електронна версія.

2010 рік
 1. Баньковська І. М. Особливості роботи Наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі / І. Баньковська // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 12–17.
  Електронна версія
 2. Ярошенко Т. О. ELibUkr – електронна бібліотека: Центри знань в університетах України (перший рік впровадження проекту) / Т. О. Ярошенко // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7–9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 "Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ" ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. – К. : [УкрІНТЕІ], 2009. – С. 141–144. 
  Електронна версія
 3. Ярошенко Т. О. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! / Т. О. Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С. 44–47. 
  Електронна версія  
 4. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ до наукової інформації: роль для сучасного університету / Т. О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. / МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. – Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. – С. 40–49. 
  Електронна версія
 5. Ярошенко Т. О. Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України [Електронний ресурс] / Т. О. Ярошенко // Громадський простір : Web-портал. – Електрон. дані. – Київ : Портал "Громадський простір", 2002-2010. – Режим доступу: Назва з екрану.
 6. Ярошенко Т. О. Європейська цифрова бібліотека / підгот. Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 41.
  Електронна версія
 7. Ярошенко Т. О. Знімаючи рожеві окуляри: LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. – С. 22–24.
  Електронна версія
 8. Ярошенко Т. О. Книжки Зиновія Антонюка: усвідомлення себе як українця / Т. О. Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 17. 
  Електронна версія
 9. Ярошенко Т. О. Міжнародний тиждень відкритого доступу / підгот. Ярошенко Т. О. // Наука та інновації = Science and Innovation. – 2009. – Т. 5, № 6. – С. 76. Електронна версія.
 10. Ярошенко Т. О. Наука-освіта-інформація: проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" / Т. О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 трав. 2009 р. / МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. – Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. – С. 111–117. 
  Електронна версія
 11. Ярошенко Т. А. Открытый доступ к научной информации: философия, политика и практика. Проекты Открытого Доступа в Украине [Електронний ресурс] / Ярошенко Т. А. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Шестнадцатой Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Вимоги до системи : ІВМ РС, Windows 2000 або вище. 
  Електронна версія
 12. Ярошенко Т. О. Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації в епоху електронних журналів: що, чому, як, навіщо? / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 1. – С. 26-29. 
  Електронна версія   
 13. Ярошенко Т. А. Проект ELibUkr : "Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины": цели, задачи, приоритеты [Електронний ресурс] / Ярошенко Т. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 16 Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Вимоги до системи : ІВМ РС, Windows 2000 або вище. – Назва з етикетки диску. 
 14. Ярошенко Т. О. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" – інновації через співробітництво / Т. О. Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – С. 3–5. 
  Електронна версія
 15. Ярошенко Т. О. Університетські бібліотеки України підтримують Ініціативу відкритого доступу до наукової інформації / Т. О. Ярошенко // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 64–75. 
  Електронна версія
 16. Ярошенко Т. А. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины / Ярошенко Т. А. // Вестник библиотечной ассамблеи Европы. – 2009. – № 2. – С. 65–68. 
  Електронна версія.

2009 рік
 1. Баньковська І. М. Система оповіщення користувачів в умовах роботи з електронним замовленням (інтегрована бібліотечна система ALEPH 500) / І.М. Баньковська // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Електронна версія.
 2. Бруй О. М. Проект Електронного відкритого архіву НаУКМА – eKMAIR (Electronic Kyiv-Mohyla Academy – Institutional Repository): наукова інформація у Відкритому доступі / О.М. Бруй // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Електронна версія.
 3. Бруй О. М. Сутності бібліографічних записів / Бруй О. М. // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4. – С. 21–24. 
  Електронна версія.
 4. Бруй О. М. Управление электронными ресурсами в научной библиотеке Национального университета "Киево-Могилянская академия" / Бруй О. М. // Кітапхана əлемі = Мир библиотеки. – 2008. – № 1. – С. 10–13. 
 5. Патрушева Т. О. "Жнива скорботи": виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Патрушева Т. О. // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4. – С. 44–45. 
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. О. Авторське право у цифровому середовищі / Ярошенко Т. О. // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 33.
  Електронна версія
 7. Ярошенко Т. О. Авторське право у цифровому середовищі / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 36. 
  Електронна версія
 8. Ярошенко Т. О. Бібліотека – серце Університету: синергія поступу в Суспільстві Знань / Ярошенко Т. О. // Університетська автономія : [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт та ін. ; авт. передмови В. С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – С. 70–79. – (Дух і Літера ; № 19). 
  Електронна версія 
 9. Ярошенко Т. О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ–початок ХХІ ст. : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.08 / Тетяна Олександрівна Ярошенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с. 
  Електронна версія  
 10. Ярошенко Т. О. Колекція В'ячеслава Брюховецького в Могилянській бібліотеці / Тетяна Ярошенко, Тетяна Патрушева // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 17–20. 
  Електронна версія 
 11. Ярошенко Т. О. Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 3. – С. 13–21. 
  Електронна версія  
 12. Ярошенко Т. О. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 35.
  Електронна версія
 13. Ярошенко Т. О. Управління електронними ресурсами: із досвіду роботи / Т. О. Ярошенко // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : материалы конф. "Крым 2008". – Електрон. дані. – М. : ГПНТБ России, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
  Електронна версія 
 14. Ярошенко Т. О. Digital Windows Могилянки у світову науку : [інтерв'ю з дир. Наук. б-ки НаУКМА] / А. Гіжко // Могилянський вісник. – 2008. – 22 січ. (№ 5). – С. 2.
 15. eKMAIR: новий електронний архів НаУКМА / матеріал підгот. Т. Ярошенко // Академічна панорама. – 2008. – верес. – С. 7. 
  Електронна версія.

2008 рік
 1. Бруй О. М. Відкритий доступ до наукової інформації: університетські електронні архіви // Збірник матеріалів наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації "Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні , м. Дніпропетровськ, 12-13 лют. 2007 р. / уклад. А. В. Кудін ... [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Дніпропетр. нац. ун-т. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т, 2007. – С. 62–68. Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. О. Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів : [інтерв'ю з дир. Наук. б-ки НаУКМА Тетяною Ярошенко] / Ю. Морозюк // Могилянський вісник. – 2007. – 24 трав. (№ 15). – С. 1–2.
  Електронна версія.
 3. Ярошенко Т. О. Вільний доступ до інформації: нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2007. – Т. 68, вип. 55. – С. 226–234. – Існує електронна версія . 
 4. Ярошенко Т. О. Електронні ресурси в бібліотеках: новини з конференцій 2006 року // Бібліотечна планета. – 2007. – № 1. – С. 24–26. – Електронна версія  . 
 5. Ярошенко Т. О. Із автономного книгосховища – в навігатор інформації : інтерв'ю з дир. Наук. б-ки НаУКМА Тетяною Ярошенко / О. Мигаль // Дзеркало тижня. – 2007. – 2 черв. (№ 21). – С. 15. 
  Назва з екрану.
 6. Ярошенко Т. О. Нова Могилянська бібліотека ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів : [інтерв'ю з дир. наук. б-ки НаУКМА Т. Ярошенко] / записала Юлія Морозюк // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 3. – С. 42–44. 
  Електронна версія
 7. Ярошенко Т. О. Нові горизонти в наукових комунікаціях : Відкритий Доступ  // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : материалы конф. "Крым 2007". – Електрон. дані. – М. : ГПНТБ России, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступу  . – Назва з екрану. 
 8. Ярошенко Т. О. Серце Могилянки – її наукова бібліотека / УНІАН // Свобода. - 2007. – 8 черв. (№ 23). – С. 5. 
  Електронна версія.
 9. Ярошенко Т. О. Українці світу – для Бібліотеки Могилянки // Свобода. – 2007. – 23 лют. (№ 8). – С. 15. 
  Електронна версія.
 10. Ярошенко Т. О. E-LIS – відкритий міжнародний електронний архів у галузі бібліотечної справи // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 1. – С. 6–10. – Електронна версія .

2007 рік
 1. Бруй О. М. Інституційний репозитарій: перші кроки // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 4. – С. 14–17.
  Електронна версія
 2. Казакова Н. В. Внесок української діаспори у розбудову Наукової бібліотеки НаУКМА // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 трав. 2006 р., м. Київ. – К. : НТБ України, 2006. – С. 114–120.
  Електронна версія.
 3. Казакова Н. В. Культурологічний проект НБ НаУКМА «Вибраний Олег Зуєвський : матеріали до біографії» // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : тези доп. I міжнар. наук. конф., м. Львів, 8-10 берез. 2006 р. – Л. : Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2006. – С. 185-187.
  Електронна версія.
 4. Казакова Н. В. Олег Зуєвський і його дар бібліотеці Києво-Могилянської академії // Культура і життя. – 2006. – 16 серп. (№ 32–33). – С. 6.
  Електронна версія.
 5. Казакова Н. В. Перша спроба // Кіно-Театр. – 2006. – № 4 (66). – С. 32–33.
  Електронна версія.
 6. Купріте Р. Ініціатива eIFL.net : доступ та управління електронними ресурсами, бібліотечними консорціумами в перехідних країнах та країнах, що розвиваються / Р. Купріте, М. Сегберт-Елберт, І. Бернал ; [пер. Т. Ярошенко] // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 3. - С. 54-60
  Електронна версія
 7. Ярошенко Т. О. Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 4. – С. 7–11. –
  Електронна версія .
 8. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 5. – С. 29–32.
  Електронна версія.
 9. Ярошенко Т. О. На шляху до інформаційного суспільства: електронні ресурси для науки та освіти України // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 трав. 2006 р., м. Київ / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – К. : НТБ України, 2006. – С. 273–283.  
  Електронна версія.
 10. Ярошенко Т. О. Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 80–87.  Електронна версія.
 11. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 5. – С. 17–22.
  Електронна версія.
 12. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації 21 століття: електронні ресурси для науки та освіти України (реалізація проекту INTAS) [Електронний ресурс] // Матеріали Першої міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх", 29-31 трав., 2006 р., Київ, Україна / Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, каф. ЮНЕСКО "Нові інформаційні технології в освіті ". – Електрон. дані. – К., 2006. – Режим доступу.
  Електронна версія.
 13. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації 21 століття: електронні ресурси для науки та освіти України (реалізація проекту INTAS) [Електронний ресурс] // Матеріали Першої міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх", 29-31 трав., 2006 р., Київ, Україна / Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, каф. ЮНЕСКО "Нові інформаційні технології в освіті ". – Електрон. дані. – К., 2006. – Режим доступу : . – Назва з екрану.
 14. Ярошенко Т. О. Світова Цифрова Бібліотека – мрії чи реальність? // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 1. – С. 51–52. .
 15. Ярошенко Т. О. Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 2. – С. 34–38.  Електронна версія.

2006 рік
 1. Ярошенко Т. О. Від Петра Могили до О. Антоновича: бібліотека відродженої академії // Свобода. – 2005. – 8 квіт. (№ 14). – С. 25.
  Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. О. Від Петра Могили до Омеляна Антоновича : слово про відроджену бібліотеку знаменитого університету : [розмова з дир. Наук. б-ки НаУКМА Т. О. Ярошенко] / розмовляв В. Бурбан // Дзеркало тижня. – 2005. – 23 квіт. – С. 25.
  Електронна версія
 3. Ярошенко Т. О. Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 10. – С. 29–34 ; № 11. – С. 28–33. Електронна версія.
 4. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: можливості XXI століття для науки та освіти України // Покликання університету : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Гомілко. – К. : РІА "Янко" : Веселка, 2005. – С. 168–175.
  Електронна версія
 5. Ярошенко Т. О. Статус навчальної – найвідповідальніший // Урок Української. – 2005. – № 5–6. – С. 44–46.
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. О. Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України // Бібліотечна планета. – 2005. – № 4. – С. 14–18. Електронна версія.

2005 рік
 1. Бекішева О. І. Поєднання непоєднуваного – екзотики та українськості – у літературних творах з колекції Віри Вовк // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / [уклад. : Н. Казакова, О. Мастіпан] ; НаУКМА, Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – С. 90–97.
  Електронна версія.
 2. Казакова Н. В. Книжкова колекція Олега Зуєвського // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / [уклад. : Н. Казакова, О. Мастіпан] ; НаУКМА, Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – С. 98–107.
  Електронна версія.
 3. Казакова Н. В. Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 2. – С. 39–46.
  Електронна версія.
 4. Циганенко О. О. Фонди особового походження діячів української діаспори в науковому архіві Наукової бібліотеки НаУКМА // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: зб. матеріалів конф. / [уклад. : Н. Казакова, О. Мастіпан] ; НаУКМА, Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – С. 79–85.
 5. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: реалізація проекту INTAS в Україні // Електронні ресурси в бібліотеках – 2004 : матеріали наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 17-21 трав., 2004 р. – К. : ІММ "Фраксім", 2004. – С. 75–83.
 6. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: можливості XXI століття для науки та освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 70–75. Електронна версія.
 7. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 2. – С. 15–18. Електронна версія.
 8. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України // Культура народов Причерноморья. – 2004. – Т. 2, № 48. – С. 156–163. Електронна версія.
 9. Ярошенко Т. О. Колекції діячів української діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / [уклад. : Н. Казакова, О. Мастіпан] ; НаУКМА, Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – С. 14–25. Електронна версія.
 10. Орава Х. Маркетинг – це ментальне ставлення / Хілкка Орава ; пер. Тетяни Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 4. – С. 43–45.
  Електронна версія.
 11. Орава Х. Маркетинг та послуги: нероздільна єдність / Хілкка Орава ; пер. Тетяни Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 2. – С. 51–61. 
  Електронна версія.

2004 рік
 1. руй О. М. Формат MARC 21 для авторитетних даних – методична розробка та впровадження в бібліотеці НаУКМА // Наукові записки. Т. 22, ч. 1 : Гуманітарні науки / [ред. кол. : В. С. Брюховецький  ... та ін. ; упоряд. М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : КМ Академія, 2003. – C. 129–133. Електронна версія.
 2. Воскресенська Г. Міжнародна співпраця бібліотекарів поглиблюється: зустріч у вітальні Американської бібліотеки при НаУКМА // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 6. – С. 17. Електронна версія.
 3. Ярошенко Т. О. Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Енциклопедія Cучасної України / НАН України ; НТШ ; Координ. Бюро Енциклопедії Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2 : Б-Біо. – С. 695–696.
 4. Васильєв О. В. Електронна інформація для бібліотек України / Васильєв О. В., Сегін О. І.,  Ярошенко Т. О. // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові форми співробітництва : матеріали 10-ї ювілейної міжнар. конф., Україна, Республіка Крим, м. Судак., 7–15 черв. 2003 г. – М., 2003. – Т. 3. – С. 1118–1124.
  Електронна версія.
 5. Ярошенко Т. Новітні інформаційні технології для науки та освіти: досвід роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 40. – С. 70–76. Електронна версія
 6. Васильєв О. В. Як забезпечити науково-технічною інформацією сучасний університет? / Васильєв О. В., Сегін О. І., Ярошенко Т. О. // Вища освіта. – 2003. – № 1. – С. 51–61.

2003 рік
 1. Казакова Н. Бібліотека і архів – єдиний інформаційний простір / Казакова Н., Циганенко О. // Наукові записки. Т. 20, ч. 1 : Спец. вип. / редкол. : Брюховецький В. С. … [та ін.] ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Академія, 2002. – С. 60–63.
 2. Рава Т. В. Свято української релігійної книги // Культура і життя . – 2002. – 25 груд. – С. 4.
 3. Ярошенко Т. О. Відроджена бібліотека відродженої Академії // Культура і життя. – 2002. – 20 листоп. – С. 4.
 4. Ярошенко Т. О. Книжкова колекція Петра Одарченка – в Україні // Літературна Україна. – 2002. – 21 берез. – С. 10.
 5. Ярошенко Т. О. Колекція Петра Одарченка – в Україні // Укр. культура. – 2002. – № 4–5. – С. 32.
 6. Ярошенко Т. О. Наукова бібліотека НаУКМА: перші десять років // Наукові записки. Т. 20, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. … та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т. ] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Академія, 2002. – С. 63–70.
  Електронна версія.

2002 рік
 1. Ярошенко Т. О. Бібліотечна конференція в місті Миру // Бібліотечна планета. – 2001. – № 3. – С. 7–8.
  Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – нові можливості в інформаційному забезпеченні науки та освіти // Наукові записки. Т. 19, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. … та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» – К. : КМ Academia, – 2001. – C. 27–31. Електронна бібліотека.
 3. Ярошенко Т. О. Серце університету: “Університет – це лише група будинків, зібраних навколо Бібліотеки. Бібліотека – це наш Університет” : [інтерв’ю з Т. Ярошенко] / записала О. Грибенко // Книжковий огляд. – 2001. – № 12. – С. 61–62.

2001 рік
 1. Ярошенко Т. О. Бібліотекареві про маркетинг / [матеріали підгот. Т. Ярошенко] // Маркетинг в Україні. – 2000. – № 6. – С. 44–45.
 2. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – проблема чи панацея // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : матеріали сьомої міжнар. конф. « Крим 2000», Україна, Республіка Крим, м. Судак., 3–11 черв. 2000 р. – Судак, 2000. – Т. 1. – С. 300–303. Електронна версія.

2000 рік
 1. Казакова Н. В. Біографічні студії українського книгознавця Лева Биковського // Наукові записки. Т. 9, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. … та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Academia, 1999. – С. 63–66. Електронна версія.
 2. Казакова Н. В. Фея мрій // Культура і життя. – 1999. – 27 листоп. (№ 16-17). – С. 6.
 3. Патрушева Т. О. Зарубіжна україніка у фондах Наукової бібліотеки НаУКМА  // Наукові записки. Т. 9, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. … та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Academia, 1999. – С. 59–62. Електронна версія.
 4. Казакова Н. В. Бібліотечні колекції Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Ярошенко Т. О., Казакова Н. В., Бекішева О. І. // Наукові записки. Т. 9, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Academia, 1999. – С. 49–55.
   Електронна версія.
 5. Ярошенко Т. О. Бібліотечні колекції наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська Академія” / Ярошенко Т., Казакова Н. // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, НПБ України. – К., 1999. – Вип. 3. – С. 77–88.
 6. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – бібліотекам України: перший Всеукраїнський консорціум бібліотек-користувачів електронними журналами видавництва Springer / Ярошенко Т. О., Архипська О. // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 12. – С. 24–27. Електронна версія.
 7. Ярошенко Т. О. Зібрання під "парасолькою" британських бібліотекарів // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 12. – С. 6–9.
  Електронна версія.
 8. Інформаційна система Національного університету “Києво-Могилянська академія” / Т. О. Ярошенко, М. М. Глибовець, С. С Гороховський … [та ін.] // Наукові записки. Т. 16 : Комп’ютерні науки / [редкол. : О. Синявський (гол.), А. Дорошенко, М. Глибовець та ін. ; упоряд. : М. Глибовець, С. Гороховський, О. Пєчкурова, О. Кирієнко] ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська Академія”. – К. : Стилос, 1999. –
  С. 4–16. Електронна версія.

1999 рік
 1. Казакова Н. В. Бібліотечні студії Ольги Грушевської // Україна: людина, суспільство, природа : четверта щоріч. наук. конф., м. Київ, 22–23 січ. 1998 р. : тези доп. / упоряд. Л. І. Кострова ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія". – К. : [НаУКМА], 1998. – С. 117–120.
 2. Казакова Н. В. До проблеми створення електронної версії публікацій з історії бібліотечної справи в Україні // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества : материалы конф., г. Судак, Республика Крым, Украина, 6–14 июня 1998 г. – М., 1998. – Т. 2. – С. 437–438. Електронна версія.
 3. Казакова Н. Научно-исследовательские проекты научной библиотеки НаУКМА // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества : материалы конф., г. Судак, Республика Крым, Украина, 6–14 июня 1998 г. – М., 1998. – Т. 2. – С. 420–442. Електронна версія.
 4. Ярошенко Т. Міжнародне співробітництво : соціологічне дослідження взаємозв’язків, розпочатих завдяки програмі USIS/ALA Fellows Program / Джон Шерідан, Ярошенко Т. О. // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества : материалы конф., Украина, Республика Крым, г. Судак, 6–14 июня 1998 г. – Т. 1. – М., 1998. – С. 72–73.. Електронна версія.
 5. Ярошенко Т. Наукова бібліотека НаУКМА: нова роль у зв'язку з впровадженням комп'ютерних технологій // Україна: людина, суспільство, природа : четверта щоріч. наук. конф., м. Київ, 22–23 січ. 1998 р. : тези доп. / упоряд. Л. І. Кострова ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія". – К. : [НаУКМА], 1998. – C. 115–117.
 6. Ярошенко Т. Університетська бібліотека : нова роль в зв'язку з впровадженням комп'ютерних технологій // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : матеріали конференції. – М. : ДПНТБ Росcии, 1998. – Т. 2. – С. 405–407. Електронна версія.
 7. Ярошенко Т.О. Книжкова колекція Марти Богачевської-Хом’як у Києві / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 4. - С. 56.
  Електронна версія.

1998 рік
 1. Бугасова Т.  Друге життя книжкової колекції // Хрещатик. – 1997. – 11 лют. – С. 7.
 2. Ярошенко Т. А. Библиотечный Web-site : шаг за шагом / Ярошенко Т. А., Архипская О. // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества : материалы конф., Украина, Крым, г. Судак, 7-15 июня 1997 г. – М., 1997. – Т. 1. – С. 502–503.
 3. Ярошенко Т. О. Де вчилися Сковорода і Ломоносов // Хрещатик. – 1997. – 15 берез.

1997 рік
 1. Ярошенко Т. О. Бібліотека академії: історія і сьогодення : [інтерв'ю з дир. наук. б-ки НаУКМА Тетяною Ярошенко] / Людмила Таран // Хрещатик. – 1996. – 23 квіт. – С. 6.
 2. Ярошенко Т. А. Проект автоматизации научной библиотеки Национального университета “Киево-Могилянская Академия” / Ярошенко Т. А., Рудзский Л. // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые формы сотрудничества : материалы конф., Украина, Крым, г. Форос, 1-9 июня 1996 г. – М., 1996. – Т. 1. – С. 183–185.

1996 рік
 1. Ярошенко Т. О. Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія": історія та відродження / Ярошенко Т. О., Бугасова Т. В. // Києво-Могилянська академія в історії України : міжнар. наук. конф. (до 380-річчя від заснування Києво-Могилянської академії) : тези доп., м. Київ, 13-15 жовт., 1995 р. / [відп. за вип. В. К. Маньківський, З. І. Хижняк, Л. Ю. Копань] ; НаУКМА. – К. : [б. в.], 1995. – С. 43–45.
  Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. О. Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Ярошенко Т. О., Бугасова Т. В. // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 6. – С. 31–33.
  Електронна бібліотека.
 3. Ярошенко Т. О. Бібліотека – обличчя Університету // Свобода. – 1995. – 8 берез.
 4. Ярошенко Т. О. Книжковий хіт-парад або що читає молода Україна // Книга і культура. – 1995. – № 1–2.
 5. Ярошенко Т. О. Перебудова вищої бібліотечної освіти очима експертів, молодих спеціалістів, студентів (за підсумками вивчення) / Ярошенко Т. О., Савіна З. // Зб. наук. пр. / КДІК. – К., 1995. – Вип. 3. – С. 51–55.

1995 рік

Віртуальний музей НаУКМА

ELIBUKR

Міжнародна конференція

Путівник бібліотекою