Меморіальна бібліотека Омеляна Пріцака

Бібліографія про колекцію Омеляна Пріцака

Представлено публікації з оглядами колекції Омеляна Пріцака, аналізом та дослідженнями її окремих частин чи одиниць зберігання, а також публікації повних текстів документів.

2024

 1. Потульницький Г. Огляд джерел з історії мазепинської еміграції в особовому архіві Омеляна Пріцака (1919-2006) //
  Закордонне українство: від дослідження історії до прогнозу розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 квітня 2024 р.) – Київ, 2024.— С. 89-91.
 2. Хроболова Г. Документи про Гарвардський проєкт з дослідження голоду в колекції Національного університету  «Києво-Могилянська академія» // Закордонне українство: від дослідження історії до прогнозу розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 квітня 2024 р.) – Київ, 2024.— С. 89-91. Повний текст.

2022 

 1. Сидорчук Т. М. Юдаїка в бібліотечній колекції Омеляна Пріцака // Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.) – Київ: НБУВ, 2022. – С. 545-547. Доступ.
 2. Євген Завалинський. Тюркологічні студії. Листування. Матеріали / Упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2022. – 384 с. Доступ.

2021

 1. Потульницький В. А. Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака. – Харків «Акта», 2021. – 358 с. Зміст

2020 

 1. Сидорчук Т. М. Матеріали Українського історичного товариства (США) в архіві Омеляна Пріцака: зміст та класифікаційно-типологічні характеристики / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 23/24. – С. 546–554. Доступ.
 2. Сидорчук Т. М. Архів Омеляна Пріцака як джерело вивчення вітчизняного та світового сходознавства / Сидорчук Т. М. // III–IV Конгрес сходознавців : до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського, 23–24 грудня 2020 р. : збірник матеріалів / [наук. ком.: В. Казарін та ін. ; орг. ком.: О. В. Бессараб та ін.] ;Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Київ : Гельветика, 2020. – Ч. 1. – С. 62–66. Доступ.
 3. Мистецькі колекції в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»: збереження, дослідження, доступ //Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 11-12 червня 2020 р. /редкол.: В.Г.Чернець (голова) та ін. – К., НАККіМ. – К., 2020.

2019 

 1. Сидорчук Т. М. Українські землі на початку XVIII століття в картографічному та історико-географічному дослідженнях офіцера війська Карла XII Філіппа Йоганна фон Штраленберга / Таїса Сидорчук // Сіверянський літопис. – 2019. – № 1. – С. 33–39. Доступ. 
 2. Сидорчук Т. М. Особиста бібліотека Омеляна Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» як джерело дослідження наукової біографії вченого / Таїса Сидорчук // Краєзнавство. – 2019. – № 2. – С. 123–134. Доступ.
 3. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та українські письменники – кандидати на Нобелівську премію //Світогляд. Науково-популярний журнал Національної Академії Наук України і Головної астрономічної обсерваторії НАН України. – 2019. – №. 2 (76). – С. 56-63. Доступ 
 4. Сидорчук Т. М. До біографії офіцера армії короля Карла XII Філіппа Йоганна фон Штраленберга – учасника Полтавської битви та дослідника Сибіру //Гетьманські читання. Пам’яті шведського короля Карла XII (1682–1718). До 300-х роковин з дня його загибелі. Збірник наукових статей. (Козацька скарбниця. Вип. Х.) – К., 1919. – С. 100-109. Доступ.
 5. Сидорчук Т. М. До історії написання у міжвоєнному Львові розвідки «Рід Скоропадських (Історико-генеальогічна студія)» Омеляном Пріцаком //Жидачівщина. II. Збірник матеріалів Других Жидачівських читань, які відбулися 30 листопада 2018 р. Львів-Жидачів /Музей мистецтва та історії Жидачівщини – відділ Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького. – 2019. – С. 84-89. Доступ. 

2018 

 1. Сидорчук Т. М. Вчений-енциклопедист сучасності. До 100-річчя від дня народження О. Пріцака (1919–2006) / Т. Сидорчук // Дати і події : календар знаменних дат. – Київ, 2018. – № 1 (13) : перше півріччя 2019. – С. 65–69. Доступ.
 2. Сидорчук Т. М. Стародруки в колекції видатного сходознавця Омеляна Пріцака як джерело дослідження мов, історії та культури народів Сходу // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 180–183. Доступ. 
 3. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та видавнича діяльність Українського наукового інституту Гарвардського університету в 1970-1990-х роках //Славістична збірка. Випуск IV: До 100-річчя Української Революції (1917-1923 рр.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка /Інститут української археографії та джерелознавства НАН України. – К., 2018. – С. 125-137. Доступ.
 4. Mehmet Ölmez. Pritsak Sinasi Tekin Yazismalari (Листування Омеляна Пріцака з Сінасі Текіном) // Âb-ı Hayât'ı Aramak - Gönül Tekin'e Armağan. — 2018. — pp. 469-542. Доступ. 
 5. Воронова М. Рецензійний жанр у творчості Омеляна Пріцака // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького
  державного педагогічного університету ім. І.Франка — 2018. — Випуск № 22 том 1. — С. 4-11. Доступ.
 6. Воронова М. Життя і наукова діяльність Омеляна Пріцака в роки Другої світової війни // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2018. —Т. 29(68), № 2. — С. 56-60. Доступ.

2017 

 1. Сидорчук Т. М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії //Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 - 7 квітня 2017 р.) /Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2017. – С.105-106. Доступ.

2016

 1. Сидорчук Т. М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства» / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2016 року. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. - С. 91-96. Доступ. 
 2. Сидорчук Т. М. Листи Н. Полонської-Василенко до О. Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії історичних студій» (1970-1971) /Таїсія Сидорчук //Український археографічний щорічник : нова серія / Національна академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. Георгій Папакін]. – К.: Українські Пропілеї, 2016. - Вип.19/20. – С.60-74. Доступ. 

2015 

 1. «Путешествие патриарха Антиохийского Макария». Киевский список рукописи Павла Алеппского / [пер., коммент., предисл. Ю. И. Петровой ; под ред. В. С. Рыбалкина]. – Киев : Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 2015. – 268 с. 
 2. Потульницький Г. В. Матеріали з історії українсько-французьких відносин XVIII століття в особовому архіві Омеляна Пріцака // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 74–80. 
 3. Сидорчук Т. М. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія" : зміст, склад, видові характеристики // Історія релігій в Україні : наук. щорічник; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. - Львів : Логос, 2015. - Кн. 1. – С. 517-526. Доступ. 
 4. Сидорчук Т. М. Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 4. - С. 23-28. Доступ.
 5. Сидорчук Т. М. Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця // Славістична збірка. Вип.1: Збірник статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За ред. Д.Гордієнка та В.Корнієнка. – К., 2015. – 396 с. – С.204-215. Доступ.
 6. Кулініч М. Архівна україніка: історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991-2014 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кулініч Марія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с. Доступ 
 7. Фелонюк А. Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936–1943 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. - 2015. - № 7. - С. 115-121. Доступ.

2014 

 1. Сидорчук Т. М. Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» // Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2014. – Спецвипуск (197). – С.68-75. Доступ.
 2. Сидорчук Т. М. Особовий архів Омеляна Пріцака: наукове опрацювання та створення описів архівної колекції універсального вченого // Українська орієнталістика. – К., 2013-2014. – Вип.7-8. - С.95-110. Доступ.
 3. Colloquia Epistolaria. Омелян Пріцак і Юрій Луцький / публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків : Акта, 2014. – 148 с. 
 4. Листування Дмитра Чижевського та Омеляна Пріцака // Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / [упоряд. : Валявко І. В., Чуднов О. В., Янцен В. В.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - 527 с.  
 5. Потульницький Г. В. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака / Георгій Потульницький // Краєзнавство. – 2013. – № 4 (85). – С. 205–209. Доступ.

2013 

 1. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / І. О. Кізченко. // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнародних книгознавчих читань : (Одеса, 18-19 вересня 2012 р.) / [відп. ред. : М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - О. : ОНУ, 2013.. - С. 145-149. Доступ.
 2. Сидорчук Т. М. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. П.С. Сохань]. - К.: Український письменник, 2013. - Вип. 18 - С. 101-116. Доступ. 
 3. Сидорчук Т. М. Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи : (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.:матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. - Львів:б.в., 2013. - С. 106-115. Доступ.
 4. Сидорчук Т. М. Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23-24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна; Мін-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. - Л. : Львів. політехніка, 2013. - С. 346-351. Доступ.
 5. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники : до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією : ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (гол. ред. кол.) ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2013. - С. 237-248. Доступ.
 6. Сидорчук Т. М. До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України : за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні : наук. щоріч. / ред. кол. : З. Білик, О. Киричук ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. - Л. : Логос, 2013. - Кн. 1. – С. 776-787. Доступ.
 7. Мицик, Ю. З листування Івана Крип’якевича з Омеляном Пріцаком / Юрій Мицик, Інна Тарасенко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчен. та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — Київ, 2013. — Т. 26 С. 620-627. 
 8. Вольф Бейліс. Листи до Омеляна Пріцака і Андрія Портнова (підготував М. Гаухман) // Україна модерна. – 2013 - Т. 20 - С. 475-481. Доступ.
 9. Потульницький, Георгій Володимирович, Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака / Георгій Потульницький // Краєзнавство. - 2013. - № 4. - С. 205-209. Доступ.

2012 

 1. Сидорчук Т. М. Архів Омеляна Йосиповича Пріцака // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 32. Доступ
 2. Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") // XVI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2012. - С. 63-65. Доступ.
 3. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / І. О. Кізченко // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу: матеріали виступів учасників "круглого столу", (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) / за заг. ред. Н. П. Пасмор; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. - Х., 2012. - С. 33-36. Доступ.

2011 

 1. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / Кізченко І. О. // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку: наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.]; М-во культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. - К.: [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 187-190. Доступ.
 2. Сидорчук Т. М. Особисті та наукові документи А. Кримського в архіві О. Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 20-21 жовт. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2011. - С. 191-193. Доступ. 
 3. Сидорчук Т. М. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омельяна Пріцака) // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ : Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2011. - Т. 19, кн. 1. - С. 100-112. Доступ.
 4. Сидорчук Т. М.  Систематизація та науковий опис особистих колекцій. (На прикладі академіка О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") // Жовківські читання 2011 : зб. ст. першої наук. конф. "Музей в сучасному світі", [26-27 серп. 2011 р., м. Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун] ; Львів. галерея мистецтв. - Л. : РАСТР-7, 2011. - С. 32-37. Доступ.
 5. Сидорчук Т. М.  До питання збереження документів факсимільного зв'язку в архівних фондах (на матеріалах особистого архіву академіка Омеляна Пріцака) // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.). М-во культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. - К. : [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 367-369. Доступ.

2010

 1. Кізченко І. О. Осередок наукового спадку Омеляна Пріцака у Могилянці / Інна Кізченко // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доп. та повідомлення Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. /[відп. ред. М. М. Романюк]; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Л.: Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2010. - С. 189-191. Доступ.

2009

 1. Кізченко І. О. Осередок наукового спадку Омеляна Пріцака в Могилянці / І. О. Кізченко // Українська орієнталістика : [збірник наукових праць]. - 2009-2010. - № 4-5. - С. 52-54. Доступ.