Користувачу

Приклади оформлення бібліографічних посилань за ДСТУ 8302:2015

Повний текст ДСТУ 8302:2015

Підрядкове бібліографічне посилання:

- використовують за умов, якщо всередині тексту документа його розмістити неможливо або небажано, щоб не  переобтяжувати текст;

- можна наводити у повній або короткій формі. Коротку форму застосовують, якщо частину відомостей про джерело цитування подано в тексті:

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302—310. (повна форма).

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України. Київ, 2008. С. 302—310. (коротка форма).

Україна в цифрах. 2007: стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ: Консультант, 2008. С. 185—191. (повна форма).

Україна в цифрах. 2007. Київ, 2008. С. 185—191. (коротка форма).

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання:

- застосовують, якщо значну частину відомостей про об’єкт посилання внесено до тексту документа (подають у круглих дужках);

- знак «крапка й тире» («.— ») у внутрішньотекстовому бібліографічному посиланні замінюють знаком «крапка»:

(Вступ до медичної геології. Київ, 2016. Т 2. С. 422);

(Бібліотечна планета. 2017. No 2. С. 36–37);

(Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку. Київ, 2010. 268 с.)

Позатекстове бібліографічне посилання використовують у наукових виданнях при багаторазових посиланнях на одні й ті самі документи, або через їх велику кількість:

У тексті:

[2, с. 28]; [2, с. 154].

У позатекстовому посиланні:

2. Нагайчук Н. Г. Фінанси страхових компаній : навч. посіб. — Київ : УБС НБУ, 2010. — 527 с.

У тексті:

«... про що зазначено у Законі України «Про видавничу справу»4».

У позатекстовому посиланні:

4. Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. (Закони України).

Позатекстове посилання може бути первинне:

13. Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С. 36— 37.

І повторне:

14. Там само. Т. 7. С. 18.

У підрядковому бібліографічному посиланні на електронний ресурс віддаленого доступу за наявності в тексті бібліографічних відомостей, що його ідентифікують, дозволено зазначати тільки електронну адресу, використовуючи замість слів «Режим доступу» абревіатуру «URI» або «URL»

Приклади оформлення посилання на електронний ресурс:

У тексті:

Маніфест ІФЛА про Internet: прийнято Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р. / пер. з англ. В. С. Пашкова.

У підрядковому посиланні:

*URL: http://archive.ifla.org/III/misc/im-ua.pdf. (дата звернення: 15.09.2002).

Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата

звернення: 06.08.2012).

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація : електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата звернення: 17.06.2013).

 

NB! Сукупність позатекстових бібліографічних посилань, оформлених як перелік бібліографічних записів, не можна вважати бібліографічним списком (списком використаної літератури) чи покажчиком, що мають самостійне значення як бібліографічні посібники. Проте текст документа можна пов’язувати знаками виноски з бібліографічним списком використаної літератури.

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою