2024 рік
 1. Рябець І. В. Академічна доброчесність - провідна складова академічних навичок (academic skills) майбутнього фахівця із зв'язків з громадськістю. Психолого-педагогічний практикум: частина 5 : метод. посіб. Київ, 2024. С. 121–128. Електронна версія.
 2. Чорна Т. В., Голубєва М. О. Психологічні особливості прояву лідерських якостей у діяльності команди. Психолого-педагогічний практикум: частина 5 : метод. посіб. Київ, 2024. С. 129–138. Електронна версія.
 3. Чуканова С. О. Навчання управлінню даними досліджень для здобувачів PhD-ступеню. Психолого-педагогічний практикум: частина 5 : метод. посіб. Київ, 2024. С. 139–146. Електронна версія.
2023 рік
 1. Chorna T. Ukrainian libraries in the time of war: Losses and challenges / Tetiana Chorna // Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues. - 2023. - https://doi.org/10.1177/09557490231183625 
 2. Павлів Н. Г. Формування предметних рубрик в електронному каталозі в умовах російсько-української інформаційної війни на прикладі досвіду Наукової бібліотеки НаУКМА / Н. Г. Павлів // Бібліотека у сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи (до 100-річчя бібліотеки Університету Ушинського) : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада 2022 р., м. Одеса) / упоряд.: О. П. Спасскова, І. В. Панченко, О. А. Максим. - Одеса : Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", 2023. - С. 134-137. Електронна версія.
 3. Чорна Т. В. До поняття "рольова зрілість": психологічний аспект. Особистість у просторі проблем XXI століття : Програма і матеріали науково-практ. конф., м. Київ, 25 трав. 2023 р. Київ, 2023. С. 61–64. Електронна версія.
 4. Чуканова С. О. Інструменти візуалізації даних: Google Data Studio, Looker Studio на допомогу сучасному бібліотечному фахівцю [електронний ресурс] / С. О. Чуканова // Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи : матеріали VIIІ науково-практичної online конференції., м. Острог, 2023 р. / Національний університет "Острозька академія". - Острог, 2023. - [10] c. Електронна версія.
 5. Чуканова С. О. Самопідготовка бібліотечних фахівців до проведення управління даними досліджень: практика обробки даних для довготривалого збереження / Чуканова Світлана Олександрівна // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Шостої міжнародної наукової конференції, 18-20 травня 2023 р. / [редкол.: Бачинська Н. А. та ін. ; упоряд.: З. М. Свердлик, М. М. Цілина] ; Київський національний університет культури і мистецтв [та ін.]. - Київ, 2023. - C. 303-305. Електронна версія.


2022 рік
 1. Чорна Т. В. Психологічні особливості задоволеності працею бібліотекарів наукових бібліотек ЗВО: зарубіжний досвід / Чорна Т. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 10 березня 2022 року Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Дірект Лайн], 2022. - C. 127-130. Електронна версія.
 2. Чорна Т. В. Психологічний аналіз змісту термінів "колектив" та "команда" (на прикладі діяльності наукових бібліотек закладів вищої освіти) / Чорна Тетяна Володимирівна // Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 13 травня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. - Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. - C. 491-495. Електронна версія. 
 3. Чорна Т. В. Умови збереження психологічного благополуччя працівників наукової бібліотеки ЗВО / Чорна Тетяна Володимирівна // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції "Психологічні умови благополуччя персоналу організацій", 27-28 жовтня 2022 р. / Національний університет "Львівська політехніка" [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2022. - C. 128-130. Електронна версія.
 4. Чорна Т. В. Психологічні аспекти проєктування команди наукової бібліотеки ЗВО України / Чорна Т. В. // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Психологічні виклики сучасних організацій" (3 березня 2022 р., м. Івано-Франківськ) / [за наук. ред. Л. С. Пілецької та ін. ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Факультет психології, Кафедра соціальної психології та ін.]. - Івано-Франківськ, 2022. - С. 292-295. Електронна версія.
 5. Чуканова С. О. Грамотність використання даних (Data Literacy) як ключова компетентність з розвитку навичок управління даними досліджень. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. V Міжнар. наук. конф., м. Київ, 23–24 черв. 2022 р. Київ, 2022. С. 192–194. Електронна версія
 6. Чуканова С. Концепція FAIR у контексті Відкритої Науки. Перша міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» : Матеріали, м. Київ, 27–28 жовт. 2022 р. Київ, 2022. С. 72–74. Електронна версія.
 7. Чуканова С. О. Концепція FAIR у контексті відкритої науки / Чуканова Світлана // Перша міжнародна конференція "Відкрита наука та інновації в Україні 2022", 27-28 жовтня 2022 року : матеріали / Міністерство освіти і науки України, Державна науково-технічна бібліотека України. - Київ : УкрІНТЕІ, 2022. - С. 72-74. Електронна версія.
 8. Chukanova S. Integrated research data management curriculum for Phd students from the perspective of a librarian / Svitlana Chukanova // Journal L'Association 1901 "SEPIKE". Special Edition Ukraine. Part 2. - Frankfurt (Deutschland) ; Poitiers (France), Los Angeles (USA), 2022. - P. 17-22. -  Includes bibliography. Електронна версія.
2021 рік
 1. Копитова О. О. Приватна книжкова колекція Т. Балабушевич / Ольга Копитова // Вісник Книжкової палати. - 2021. - № 2. - С. 40-45. - Micтить бiблioгpафічні посилання. Електронна версія.
 2. Павлів Н. Г. Актуальність біобібліографічних покажчиків у вік інформаційних технологій. Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 5–7 жовт. 2021 р. Київ, 2021. С. 396–398. Електронна версія.
 3. Рябець І. В. Невідповідність та неузгодженість між стандартом вищої освіти України (Галузь знань 06 – «Журналістика») та сучасними вимогами до професійної підготовки PR-фахівців у ЗВО України // Програма і матеріали Науково-практичної конференції «Особистість у просторі проблем ХХІ століття». Київ : ПП «Дірект Лайн», 2021. C. 75–77.
 4. Рябець І. В., Голубєва М. О. Розвиток академічних навичок (Аcademic Skills) студентcтва: місце та роль бібліотеки університету. Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 5–7 жовт. 2021 р. Київ, 2021. С. 119–122. Електронна версія.
 5. Рябець І. В., Голубєва М. О. Трансформація ролі бібліотеки від інформування до навчання: сучасні виклики. VI міжнародна конференція university library at A new stage of social communications development : Тези, м. Дніпро, 7–8 жовт. 2021 р. Дніпро, 2021. Електронна версія.
 6. Чуканова С. О. Психологічні особливості професійної підготовки бібліотечних фахівців для роботи з дослідницькими даними // Програма і матеріали Науково-практичної конференції «Особистість у просторі проблем ХХІ століття». Київ : ПП «Дірект Лайн», 2021. C. 94–96. 
 7. Чорна Т. В. Зміст наукової дефініції «Команда»: вітчизняний та зарубіжний підходи // Програма і матеріали Науково-практичної конференції «Особистість у просторі проблем ХХІ століття». Київ : ПП «Дірект Лайн», 2021. C. 91–93. Електронна версія.
 8. Чорна Т. В. Особливості саморозвитку особистості керівника бібліотеки ЗВО як лідера команди працівників / Т. В. Чорна // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2021 року / [редкол.: Гетьман А. П. (голов. ред.) та ін.] ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та ін.. - Харків : Друкарня Мадрид, 2021. - С. 288-290. Електронна версія.
 9. Чуканова С. О. Проблема саморозвитку фахівця бібліотечно-інформаційної та архівної справи при роботі з даними досліджень в сучасному інформаційному суспільстві. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Харків, 26–27 берез. 2021 р. Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2021. С. 336–338. Електронна версія.
 10. Чуканова С. Огляд он-лайн платформ для самоосвіти фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи з управління даними досліджень (research data management). Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи : матеріали VII науково-практичної online конференції., м. Острог, 19–25 квіт. 2021 р. 2021. Електронна версія
 11. Чуканова С. О. Особливості викладання академічної доброчесності для різних категорій користувачів з точки зору бібліотекаря. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно- бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну» : зб. матеріалів, онлайн, 3–4 берез. 2021 р. Київ: УБА, 2021. С. 31–47. Електронна версія
 12. Чуканова С. О. Формування навичок з управління даними досліджень у контексті відкритої науки. Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень : Тези доп. ІІ Міжнар. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та науковців, м. Дніпро, 25 берез. 2021 р. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. С. 233–236. Електронна версія
 13. Чуканова С. О. Практика управління даними досліджень: передумови виникнення та важливість. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–22 трав. 2021 р. Київ, 2020. С. 230–233. Електронна версія.
 14. Чуканова С. Досвід США та Великої Британії у проведенні навчань з управління даними досліджень на прикладі он-лайн курсу «Research data management and sharing». Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації : матеріали V Міжнарод- ної наук.-практ. конф., м. Київ, 27–28 трав. 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 229–231. Електронна версія. (дата звернення: 01.09.2021). 
 15. Чуканова С. О. Життєвий цикл даних дослідження у практиці управління даними. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. 2021. Т. 3, № 25. С. 18–22. Електронна версія
 16. Чуканова С. О. Бібліографічні менеджери як допоміжні інструменти цитування джерел / Світлана Чуканова // Науково-практичний семінар "Розвиток навичок академічного письма в університеті: могилянський досвід і перспективи" в рамках Днів науки НаУКМА, м. Київ, 4 лют. 2021 р. / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2021. - [5] c. - Електронна версія.
 17. Чуканова С. О. Психологічні особливості професійної підготовки бібліотечних фахівців для роботи з дослідницькими даними / Чуканова С. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 94-96.
 18. Чуканова С. О. Використання рамки Research Infrastructure Self-Evaluation (Rise) Framework для удосконалення послуг з управління даними досліджень. Науково-практична конференція: «Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку". Присвячена 100-річчю Наукової бібліотеки НФаУ : матеріали конф., м. Харків, 24 верес. 2021 р. Харків.
 19. Чуканова С. О. Роль бібліотеки в навчанні управлінню даними досліджень в контексті трансформації наукових комунікацій. Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 5–7 жовт. 2021 р. Київ, 2021. С. 143–147. Електронна версія.
 20. Чуканова С. О. Роль бібліотеки в сприянні інноваціям у науковій комунікації. VI міжнародна конференція "University library at A new stage of social communications development" : Тези, м. Дніпро, 7–8 жовт. 2021 р. Дніпро, 2021. Електронна версія.
 21. Чуканова С. О. Використання рамки Research Infrastructure Self-Evaluation (Rise) Framework для удосконалення послуг з управління даними досліджень / Чуканова Світлана Олександрівна // Науково-практична конференція "Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку", присвячена 100-річчю Наукової бібліотеки НФаУ : матеріали конф., м. Харків, 24 верес. 2021 р. - Харків, 2021. - [12] c. Електронна версія.
 22. Чорна Т. В. Зміст наукової дефініції "команда": вітчизняний та зарубіжний підходи / Чорна Т. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 25 лютого 2021 року, Київ, Україна / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 91-93. Електронна версія
 23. Чуканова С. Навчання здобувачів ступеня доктора філософії управлінню даними досліджень (RDM) в рамках курсу з цифрової науки та інформаційної грамотності / С. Чуканова // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали III науково-практичної інтернет-конференції (Ужгород, 21 жовтня 2021 р.) / редкол. : М. М. Медведь, В. В. Воробець, Л. О. Мельник та ін. ; ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Наук. б-ка. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2021. – С. 195-202. Електронна версія.
 24. Чуканова С. Роль бібліотеки у проведенні навчань з академічної доброчесності на прикладі Наукової бібліотеки НаукМа / Світлана Чуканова // «Шляхом до істини…», або Про вплив бібліотекарів на академічну доброчесність в освітньому та науковому середовищі університету» : матеріали III наук. конф. (Харків, 2021 р.). – Харків, 2021. – С.116-125. – («Бібліотека I_покоління: виклики, проєкції, очікування»). Електронна версія
 25. Чуканова С. О. Поняття "дані досліджень": види та типи даних досліджень у контексті практики управління даними / Світлана Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2021. - № 8. - C. 128–138. - Електронна версія.
 26. Ярошенко Т. О. Хто і як цитує молоді українські журнали (на прикладі двох журналів НаУКМА за даними Dimensions) / Тетяна Ярошенко, Олександра Ярошенко // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук : науковий журнал. - 2021. - Вип. 7. - C. 84-99. - Електронна версія.
2020 рік
 1. Ярошенко Т., Ярошенко О. Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук, , n. 5, p. 108-126, jun. 2020. - . Доступно за адресою. Дата доступу: 23 Jun. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205734.
 2. Гірник А.М., Сімак О.О. Залагодження студентами реального конфлікту як складова практикуму з медіації / Гірник А. М., Сімак О. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 27-29. Електронна версія.
 3. Рябець І. В. До проблеми формування професійної суб'єктності у процесі підготовки майбутніх PR-фахівців у вітчизняних ЗВО / Рябець І. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 68-70. Електронна версія.
 4. Рябець і. Визначення термінів "фахівець із зв'язків із громадськістю" та "майбутній фахівець із зв'язків із громадськістю" у вітчизняному науковому педагогічному просторі / Рябець І. В. // Інноваційна педагогіка. - 2020. - Вип. 24, Т. 2. - С. 109-113. Електронна версія
 5. Рябець І. Тенденції становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю в Україні / Рябець І. В. // Polish Journal of Science. - 2020. - № 31. - S. 42-46. Електронна версія.
 6. Рябець І. В. Дидактичні суперечності у процесі професійної підготовки майбутніх PR-фахівців у вітчизняних ЗВО / Рябець І. В. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 43-45. Електронна версія.
 7. Чуканова С. О. Психологічні особливості розвитку у сучасного науковця уміння Research Data Management (RDM) / Чуканова С. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 84-86. Електронна версія.
 8. Чуканова С. О. Управління даними досліджень: важливість застосування репозитаріїв для збереження даних [електронний ресурс] / С. О. Чуканова // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, (Ужгород, 15-19 черв. 2020 р.) / ДВНЗ "‎Ужгород. нац. ун-т"‎ , Наук. б-ка. - Ужгород, 2020. - 10 с. Електронна версія
 9. Чуканова С. О. Європейський і світовий досвід складання плану управління даними досліджень / Світлана Чуканова // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020 : глобалізований простір інновацій : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференнції (Київ, 28 травня 2020 р.) / [за заг. ред. О. І. Локшиної] ; НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України [та ін.]. - Київ ; [Біла Церка : Авторитет], 2020. - С. 80-82. Електронна версія.
 10. Чуканова С. О. Управління даними досліджень (Research Data Management) як виклик для інформаційно-бібліотечної освіти / Чуканова Світлана Олександрівна // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (14-16 травня 2020 р.) / [упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина] ; Київський національний університет культури і мистецтв [та ін.]. - Київ : [Ліра-К], 2020. - С. 206-207. Електронна версія..
 11. Чуканова С. О. Суперечність у сприйнятті змісту терміну "управління даними дослідження" (Researce Data Management) вітчизняною науковою спільнотою / Чуканова Світлана Олександрівна // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 46-48. Електронна версія.
 12. Chukanova, Svitlana, Research Data Management and Digital Curation as a Library Activity / Svitlana Chukanova // Folia Bibliologica. - 2019. - Vol. 61. - P. 85-98. Електронна версія.
 13. Chukanova, Svitlana, Plagiarism attitude scale as a tool of understanding academic integrity values / Svitlana Chukanova // Studies for Changing Societies: Academic Integrity in Transitional Societies. - 2019. - Vol. 1, No. 1. - P. 53-67. Електронна версія.
 14. Chukanova, Svitlana, Basic Research Data Management for Researchers in Digital Age / Svitlana Chukanova // "The 10th Anniversary of the Eastern Partnership: Lessons Learnt, Current Challenges and Future Perspectives" : Conference Proceedings, Kyiv, June 7, 2019 / Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration. - Kyiv, 2019. - P. 41-43. Електронна версія
2019 рік
 1. Чуканова С. О. Термін "академічна доброчесність" у контексті бібліотекознавства / Світлана Чуканова // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : збірник наукових праць. - Київ : Четверта хвиля, 2019. - Вип. 11. - С. 81-84. Електронна версія.
 2. Chukanova S. Basic Research Data Management for Researchers in Digital Age / Svitlana Chukanova // "The 10th Anniversary of the Eastern Partnership: Lessons Learnt, Current Challenges and Future Perspectives" : Conference Proceedings, Kyiv, June 7, 2019 / Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration. - Kyiv, 2019. - P. 41-43.
  Електронна версія.
 3. Листопад О. О. Практика створення комунікаційних політик університетської бібліотеки / Олександра Листопад // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. – 2019. – № 11. – С. 31–34.
  Електронна версія. 
 
2018 рік
 1. Чуканова С. О. Дотримання норм академічної доброчесності у процесі управління дослідницькими даними: зарубіжна практика / Світлана Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - № 2. - С. 52-63.
  Електронна версія
 2. Чуканова С. О. Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США : монографія / Чуканова Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : [Аграр Медіа Груп], 2018. - 286 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 3. Ярошенко Т. О. Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - Вип. 1. - [14 с.].
  Електронна версія.
2017 рік
 1. Лазарев В. Формирование комплекса библиометрических показателей для оценки университетов Беларуси и Украины / Владимир Лазарев, Сергей Назаровец, Алексей Скалабан // Наука и инновации. – 2017, №6. – С. 63-67.
  Електронна версія
 2. Ліщук Т. О. Особливості процесу комплектування сучасної університетської бібліотеки : на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Тетяна Ліщук, Наталія Павлів // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал. - 2017. - № 2 (8). - С. 19-22.
  Електронна версія.
 3. Назаровець С. Небезпека поширення псевдонаукових видань для розвитку науки в Україні / Сергій Назаровець, Марина Назаровець // Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Vol. 21, N1.
  Електронна версія
 4. Назаровець С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2017. - № 7. - С. 23-27.
  Електронна версія.
 5. Назаровець С. Війна і мир: особливості динаміки українсько-російської співпраці на тлі російської збройної агресії проти України у 2014-2016 рр. / Сергій Назаровець // Наука та інновації : науково-практичний журнал. - 2017. - Т. 13, № 5. - С. 36-41.
  Електронна версія.
 6. Сидорчук Т. М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії / Сидорчук Т. М. // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 6–7 квітня 2017 року. – Харків, 2017. – С. 105–106. 
  Електронна версія.
 7. Chukanova, Svitlana, Methods of Teaching BA Students Academic Integrity at University Libraries [electronic resourse] / Svitlana Chukanova // Study of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus. - 2017. - Vol. 1. - P. 27-42. -  Mode of access: Internet. -  Title from the screen (viewed on November 23, 2017)
 8. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ: переваги і перестороги / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації / Чмир О. С., Кваша Т. К., Ярошенко Т. О. та ін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2017. – Підрозділ 2.1. – С. 20–27.Електронна версія
2016 рік
 1. Борисова Т. О. Наукова комунікація в цифрову епоху / Тетяна Борисова, Світлана Чуканова // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 2016. - № 3 (5). - С. 22-25.
  Електронна версія
 2. Борисова Т. Участь наукової бібліотеки у розбудові публікаційної активності науковців університету : [тези конференції] / Борисова Тетяна Олександрівна // VІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум "Модерна бібліотек@ в мінливому світі" (14-17 вересня 2016 року, м. Львів) : збірник матеріалів. - Електрон. вид. - Київ : УБА, 2016. - С. 35-37.
  Електронна версія
 3. Кучма І. Л. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ / І. Л. Кучма, С. А. Назаровець // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 4. – С. 86-91.
  Електронна версія
 4. Назаровець С. А. 3D-принтер в академічній бібліотеці: з досвіду роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. – 2016. – № 11. – С. 12–13.
  Електронна версія
 5. Назаровець С. А. Квартильний підхід до проблеми стимулювання росту наукової продуктивності в університетах / Сергій Назаровець // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. - 2016. - № 2 (4). - С. 10-12.
  Електронна версія
 6. Назаровець. С. А. Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2016. - № 6. - С. 15-18.
  Електронна версія
 7. Подуфала Ю. М. Інформаційне забезпечення комплектування документно-інформаційними ресурсами бібліотеки ВНЗ / Юлія Подуфала, Ірина Рябець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2016. - № 2. - С. 26-31.
  Електронна версія.
 8. Сидорчук Т. М. Історико-архітектурні пам'ятки Києво-Могилянської академії : збереження та музеєфікація / Таїса Сидорчук // Жовківські читання 2015 : збірник статей третьої наукової конференції "Музей в сучасному світі" (26-27 серпня 2015 р.). - Львів : РАСТР-7, 2015. - С. 123-130.
  Електронна версія.
 9. Сидорчук Т. М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2016 року. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. - С. 91-96.
  Електронна версія.
 10. Тихонкова І. О. Проект "Українські наукові журнали": мета, завдання, результати / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2016. - № 13. - С. 40-46.
  Електронна версія.
 11. Чуканова С. О. Порівняння змісту професійної підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США / С. О. Чуканова // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 1 . - С. 16-22.
  Електронна версія
 12. Чуканова С. О. Проблема професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології в США у педагогічній теорії / С. О. Чуканова // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 2016. - № 1 (3). - C. 41-45.
  Електронна версія
 13. Chukanova Svitlana. 4th International Conference "Scientific Communication in the Digital Age" (Kyiv, 30-31 March, 2016) [electronic resource] / Svitlana Chukanova, Tetiana Borysova // Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. - 2016. - Nr. 3 (22) . - S. 173-179. - Title from the screen.
  Електронна версія
2015 рік
 1. Назаровець С. А. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців / Назаровець С. А. // Вісник Книжкової палати України. – 2015. – № 2. – С. 24-28.
  Електронна версія
 2. Назаровець С. А. "Могилянський протокол": рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань / Сергій Назаровець, Тетяна Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2015. - № 11. - С. 56-59.
  Електронна версія
 3. Сидорчук Т. М. Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету : науково-видавничі плани та співпраця / Таїса Сидорчук // Славістична збірка. - 2015. - Вип. 1. - С. 204-215.
  Електронна версія
 4. Сидорчук Т. М. Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Т. Сидорчук // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 4. - С. 23-28.
  Електронна версія.
 5. Сидорчук Т. М. Архівний фонд Якима Яреми: джерельне значення матеріалів / Таїса Сидорчук // Яким Ярема - вчений і воїн : збірник наукових праць до 130-ліття від дня народження / [авт.-упоряд. М. Падура]. - Львів : [б. в.], 2015. - С. 136-144.
  Електронна версія
 6. Сидорчук Т. М. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія" : зміст, склад, видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / [упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. - Львів : Логос, 2015. - Кн. 1. – С. 517-526.
  Електронна версія
 7. Чуканова С. О. Значення інформаційної грамотності для професійної підготовки бібліотечних фахівців у ВНЗ США / Світлана Чуканова // Збірник статей ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції "Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи", Київ, 16-17 квіт. 2015 р. - Київ : [б. в.], 2015. - С. 313-320.
  Електронна версія
 8. Чуканова С. Значение информологии как дисциплины при профессиональной подготовке будущих библиотекарей в вузах США / С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2015. - № 1. - С. 4 - 6
  Електронна версія
 9. Чуканова С. О. Педагогічні умови запровадження інноваційних педагогічних технологій при підготовці майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології (на прикладі ВНЗ США) / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / Андрейчева А. О., Голубєва М. О., Жарук І. В. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - [Київ : Інтерсервіс], 2015. - Ч. 2. - С. 75-82.
  Електронна версія
 10. Чуканова С. Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти? / С. Чуканова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.- 2015. - Вип. 42. - С. 580 - 590.
  Електронна версія
 11. Chukanova S. Comparing American and Ukrainian Library and Information Science Education / Svitlana Chukanova // Slavic & East European information resources. - 2015. - Vol. 16. - P. 199-210.
  Електронна версія
 12. Ярошенко Т. О. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти / Ярошенко Т., Сербін О. // Вісник Книжкової палати України. – 2015. – № 2. – С. 12-15.
  Електронна версія
 13. Ярошенко Т. О. Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів / Тетяна Ярошенко, Тетяна Борисова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 44-49.
  Електронна версія
 14. Ярошенко Т.О. Привітання голови благодійної організації "Українське Фулбрайтівське коло" Тетяни Ярошенко / Тетяна Ярошенко // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Дем’янчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. - Київ : Видавн. дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 8-10.
  Електронна версія
 15. Ярошенко Т.О. Управління складністю в університетському середовищі : контексти прийняття рішень за Cynefin / Ярошенко Тетяна Олександрівна // Будуємо нову Україну : збірник конференції 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Дем’янчук О., Карабчук Д., ... Ярошенко Т. та ін.]. - Київ : Видавн. дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 117-120.
  Електронна версія
 16. Yaroshenko T. Libraries and Catalogs in Ukraine: The Way to Understand the Past and Build the Future / Tetyana Yaroshenko, Iryna Bankovska // Cataloging & Classification Quarterly. - 2015. - Vol. 53, Issue 3-4 : Special Issue: Reshaping the Library Catalog: Selected Papers from the International Conference FSR2014 (Rome, February 27–28, 2014). - P. 430-452.
  Електронна версія
2014 рік
 1. Борисова Т. О. Професійна підготовка майбутніх археологів у незалежній Україні / Борисова Т. О. // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г. І. Челпановим) / [відп. ред. І. П. Маноха]. – [Київ : Гнозис, 2014]. - Т. 4 (12). - С. 39-45.
  Електронна версія.
 2. Назаровець С. А. Веб-проект «ДокШир»: представлення та поширення вітчизняних бібліотекознавчих досліджень / С. А. Назаровець // Бібліотечний вісник. – 2014. – N 2. – С. 8-11.
  Електронна версія.
 3. Сидорчук Т. М. Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Пам'ятки України. - 2014. - № 11. - С. 68-75.
  Електронна версія.
 4. Сидорчук Т. М. Співпраця Маєра Балабана з "Єврейською енциклопедією" / Таїсія Сидорчук // Judaica Ukrainica : Annual Journal of Jewish Studies. - Kyiv : Laurus Press, 2014. - Vol. 3. - P. 210-230.
  Електронна версія.
 5. Сидорчук Т. М. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". - Київ, 2014 / Таїсія Сидорчук // Мандрівець. - 2014. - № 3. - С. 83-84.
  Електронна версія.
 6. Чуканова С. О. Освітні стандарти Американської бібліотечної асоціації для акредитації магістерських програм із бібліотекознавства та інформології / С. О. Чуканова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / гол. ред. Євтух В. Б. - Київ : Фенікс, 2014. - Вип. 15. - С. 161-168. 
  Електронна версія.
 7. Чуканова С. О. Історико-педагогічний аналіз реформування бібліотечної освіти у США / С. О. Чуканова // Проблеми емпіричних досліджень у психології / [відп. ред. І. П. Маноха ; Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г. Сковороди]. – [Київ : Гнозис, 2014]. - Вип. 8. - С. 506-511. 
  Електронна версія.
 8. Чуканова С. О. Значення стандартів Американської бібліотечної асоціації з акредитації магістерських програм для підготовки майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США / С. О. Чуканова // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Психологічного інституту Г. І. Челпановим) / [відп. ред. Маноха І. П.]. – [Київ : Гнозис, 2014]. - Т. 4 (12). - С. 268-273. 
  Електронна версія.
 9. Чуканова С. О. Структура сучасної системи бібліотечної освіти США / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 4. - С. 43-48.
  Електронна версія.
 10. Чуканова С. О. Філософські засади класифікації наук / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – 2014. – № 3. – С. 8-14. 
  Електронна версія.
 11. Чуканова С. О. Як стають бібліотекарями в США : деякі аспекти вищої бібліотечної освіти / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – 2014. – № 2 (44). – С. 28-30.
  Електронна версія.
 12. Чуканова С. О. Нарис про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 1. - С. 49-53. 
  Електронна версія.
 13. Чуканова С. О. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США (Огляд) / Світлана Чуканова // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5 (223). - С. 30-33.
  Електронна версія.
 14. Чуканова С. О. Деякі суперечності у професійній підготовці фахівців із бібліотечної справи у ВНЗ України / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика" : програма і матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 28 лютого 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів в Україні [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2014. - С. 15-16.
  Електронна версія.
 15. Чуканова С. О. Інформологія як складник дисципліни «Бібліотекознавство та інформологія» у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ США / С. О. Чуканова // Педагогіка вищої та середньої школи ( Збірник наукових праць) / [за ред. доктора пед. наук, професора З. П. Бакум]. - Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. - Вип. 42. - С. 271 - 275.
  Електронна версія.
 16. Chukanova S. American Library Association - crucial element in Library and Information Science education management [Electronic resource] / S. Chukanova // Theory and methods of educational management : electronic journal. - 2014. - № 2. 
  Електронна версія.
2013 рік
 1. Бібліографічний покажчик / упоряд. Т. О. Патрушева // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 378-385. 
  Електронна версія.
 2. Борисова Т.О. Книжкова колекція С. І. Білоконя отримує нову "прописку" / Тетяна Борисова // Культура і життя. - 2013. - 21 черв. (№ 25). - С. 12.
  Електронна версія.
 3. Борисова Т.О. Культура професійного мислення студентів ВНЗ / Борисова Т. О., Голубєва М. О. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / Ідрісов Д. І., Голубєва М. О., Приходькіна Н. О. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Н. М. Давидюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - [Київ : Інтерсервіс], 2013. - Ч. 1. - С. 94-102.
  Електронна версія.
 4. Жердій М.А. Проект ELibUKR (Електронна бібліотека України) розширює можливості бібліотек / М. А. Жердій // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / Мін-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту. - Севастополь : [Купол], 2013. - C. 28-29.
  Електронна версія.
 5. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / І. О. Кізченко // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнародних книгознавчих читань : (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [відп. ред. : М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - О. : ОНУ, 2013.- С. 145-149. 
  Електронна версія.
 6. О’Лір О. Україна віддала останню шану Ігореві Качуровському : [комент.: О. Астаф’єв, поет, прозаїк, д-р філолог. наук, проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, ... А. Шкуліпа, поет, ... Т. Сидорчук, старш. наук. співроб. НаУКМА, зав. наук. арх. та ін.] / Олена О’Лір // Літературна Україна. - 2013. - 12 груд. (№ 48). - С. 10-11.
 7. Сидорчук Т.М. Маєр Балабан і «Chwila»: двадцять років співпраці / Таїсія Сидорчук // Judaica Ukrainica : Annual Journal of Jewish Studies. - Kyiv : Laurus Press, 2013. - Vol. 2. - P. 187-206.
  Електронна версія.
 8. Сидорчук Т. М. До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні: наук. щоріч. / ред. кол.: З. Білик, О. Киричук; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. – Львів : Логос, 2013. - Кн. 1. – С. 776-787. 
  Електронна версія.
 9. Сидорчук Т. М. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. П.С. Сохань]. - К. : Український письменник, 2013. - Вип. 18. - С. 101-116.  
  Електронна версія.
 10. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники: до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією: ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (гол. ред. кол.); НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2013. - С. 237-248. Електронна версія.
 11. Сидорчук Т. М. Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід Наукового архіву Національного університету “Києво-Могилянська академія” / Таїса Сидорчук // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому світі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013, м. Київ, Україна / редкол.: Тюрменко І. І.  [та ін.] М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К. : НАУ, 2013. - С. 86-87. 
  Електронна версія.
 12. Сидорчук Т. М. Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23-24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; Мін-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. - Л. : Львів. політехніка, 2013. - С. 346-351. - На титул. арк. парал. назви укр. та англ. мовами.
  Електронна версія.
 13. Сидорчук Т. М. Староакадемічний (Мазепин) корпус Національного університету "Києво-Могилянська академія" : до історії відродження пам’ятки / Таїса Сидорчук // Жовківські читання 2013 : зб. ст. другої міжнар. наук. конф. "Музей в сучасному світі", [27-28 серп. 2013 р., м. Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун] ; Львів. галерея мистецтв. - Л. : РАСТР-7, 2013. - С. 59-63.
  Електронна версія.
 14. Сидорчук Т. М. Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи : (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст. : матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 груд. 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення ; упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів : [б. в.], 2013. - С. 106-115. 
  Електронна версія.
 15. Чуканова С. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у здійсненні інформаційного пошуку студентами ВНЗ у бібліотеках / Чуканова С. О. // Міжнар. наук.-прак. конф. "Сучасні наукові дослідження представників педагогічних та психологічних наук", 22 – 23 лют. 2013 р. / Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень". - Харків, 2013. - C. 66-69. 
  Електронна версія.
 16. Чуканова С. О. Деякі аспекти філософського тлумачення понять "наука" та "інформація" / Чуканова С. О. // Міжнар. наук.-практ. конф. "Перспективні напрями педагогічних і психологічних наук", 1-2 берез. 2013 р. : зб. наук. робіт учасн. / ГО "Півд. фундація педагогіки". - О. : Півд. фундація педагогіки, 2013. - C. 90-91. 
  Електронна версія.
 17. Чуканова С. О. Наукова комунікація в цифрову епоху: бачення сучасних бібліотек / С. О. Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. – С. 38-40.
  Електронна версія.
 18. Чуканова С.О. Американський та європейський досвід дослідження інформаційно-пошукової поведінки студентів як користувачів університетських бібліотек / Чуканова С. О. // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К. : [Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського], 2013. - С. 330-332.
  Електронна версія.
 19. Чуканова С.О. Педагогічні умови формування готовності до інформаційно-аналітичної діяльності майбутніх бібліотекарів-бібліографів у ВНЗ України / С. О. Чуканова // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / Мін-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту. - Севастополь : [Купол], 2013. - C. 173-177 : мал.
  Електронна версія.
 20. Ярошенко Т. О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів : нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко ; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінговий центр для бібліотекарів. - К. : Самміт-Книга, 2013. - 104, [1] с. : іл., табл.
  Електронна версія.
 21. Ярошенко Т. О. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. 
  Електронна версія.
 22. Ярошенко Т. О. Використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА студентами факультету гуманітарних наук за період 2008-2012 рр / Ярошенко Т. О., Чуканова С. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 15-21.
  Електронна версія.
2012 рік
 1. Бекішева О. І. Книгозберігання: від рукопису до електронного носія / О. І. Бекішева // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу :матеріали виступів учасників "круглого столу", (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) / за заг. ред. Н. П. Пасмор ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. - Х. : [б. в.], 2012. - С. 10-13. 
  Електронна версія.
 2. Гімос О. П. Електронні ресурси для бібліотек України : новини з конференції / Гімос О. П., Чуканова С. О. // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 2. - С. 31-34. 
  Електронна версія.
 3. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / Кізченко І. О. // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу : матеріали виступів учасників "круглого столу", (м. Харків, 29 берез. 2012 р.) /за заг. ред. Н. П. Пасмор ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. - Х. : [б. в.], 2012. - С. 33-36. 
  Електронна версія.
 4. Сидорчук Т. Архів Омеляна Йосиповича Пріцака / Т. М. Сидорчук // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 32. 
  Електронна версія.
 5. Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук // XVI Сходознавчі читання А. Кримського: тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2012. - С. 63-65.
  Електронна версія.
 6. Чуканова С.О. Роль бібліотек ВНЗ в упровадженні інтерактивних технологій в освітньому просторі / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Освітній процес: погляд зсередини : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (20-21 груд. 2012 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. перекладу та лінгвіст. підготовки іноземців ; [під заг. ред. Ю. Шепеля]. - Д. : Біла К. О., 2012. - С. 114-116.
  Електронна версія.
 7. Чуканова С.О. Довідкова служба: шлях від традиційного до віртуального / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 4. - С. 8-11. 
  Електронна версія.
 8. Чуканова С. О. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Світлана Чуканова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 86-92. 
  Електронна версія.
 9. Ярошенко Т.О. Хто створив бібліотеку, той створив цілий світ / Тетяна Ярошенко // Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : матеріали до історії Фундації, листування, грамоти, виступи та лекції лауреатів нагород Антоновичів (1998-2011) / [упоряд. : М. Романюк, Я. Сеник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника]. - Львів ; Вашинґтон : [б.в.], 2012. - С. 25-29. 
  Електронна версія.
2011 рік
 1. Баньковська І. М. Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через електронний каталог / І. М. Баньковська // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 14-15. 
  Електронна версія.
 2. Гімос О. П. Пошук наукової інформації студентами-природничниками / Гімос О. П. // II Міжнар. наук.-практ. конф. "Генеза буття особистості", 19-20 груд. 2011 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. - К. : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2011. - Т. 2. - C. 178-179. 
  Електронна версія.
 3. Кізченко І. О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання / Кізченко І. О. // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. - К. : [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 187-190. 
  Електронна версія. 
 4. Сидорчук Т. М. До питання збереження документів факсимільного зв'язку в архівних фондах (на матеріалах особистого архіву академіка Омеляна Пріцака) / Сидорчук Т. М. // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. – К. : [АДЕФ-Україна], 2011. – С. 367-369. 
  Електронна версія
 5. Сидорчук Т. М. Систематизація та науковий опис особистих колекцій. (На прикладі академіка О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Сидорчук Т. М. // Жовківські читання 2011 : зб. ст. першої наук. конф. "Музей в сучасному світі", [26-27 серп. 2011 р., м. Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун] ; Львів. галерея мистецтв. – Л. : РАСТР-7, 2011. – С. 32-37.  
  Електронна версія.
 6. Сидорчук Т. М. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака) / Сидорчук Т. М. // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ, 2011. - Т. 19, кн. 1. - С. 100-112. 
  Електронна версія.
 7. Чуканова С. Українські бібліотеки очима американських студентів / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 3 (33). - С. 37-39. 
  Електронна версія.
 8. Чуканова С. О. Використання бібліотечно-інформаційних ресурсів майбутніми вченими-гуманітаріями / Чуканова С. О. // II Міжнародна науково-практична конференція "Генеза буття особистості", 19-20 груд. 2011 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [редкол. : Максименко С. Д. та ін.]. - К. : [Інформ.-аналіт. агентство], 2011. - Т. 2. - C. 382-384. 
  Електронна версія.
 9. Чуканова С. О. Ян Амос Каменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.) / Чуканова С. О., Голубєва М. О., Борисов Є. В. // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 118-127. 
  Електронна версія.
 10. Ярошенко Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Ярошенко Т. О. // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 17-22.
  Електронна версія
 11. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ – шлях до присутності України у світовій науковій спільноті / Ярошенко Т. О. // Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 47-51.  
  Електронна версія.
 12. Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені – відтепер у Могилянській книгозбірні / Ярошенко Т. О. // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 25-28. 
  Електронна версія.
 13. Ярошенко Т. О. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 5. - С. 3-10. 
  Електронна версія.
 14. Ярошенко Т. О. Колекція ресурсів вільного доступу – складова сучасного бібліотечного фонду / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 1. - С. 49-51. 
  Електронна версія
 15. Ярошенко Т. А. Открытый доступ [Электронный ресурс] : ситуация в Украине = Open Access: State of Affairs in Ukraine = Відкритий доступ: стан справ в Україні / Т. Ярошенко // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2011. - Электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска. 
 16. Ярошенко Т. О. Предметний доступ до бібліотечної колекції: дослідження нашої землячки за океаном : [рец.] / Ярошенко Т. О. // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 35-36. -  Рец. на кн. : Заваліна О. Рівні предметного доступу до колекції: використання та застосування метаданих : дис. ... д-ра філософії / Оксана Львівна Заваліна. - Урбана. - [Іллінойс, США], 2010. - 193 с. 
  Електронна версія
 17. Ярошенко Т. О. Проєкт сприяння доступові до результатів досліджень в Україні / Ярошенко Т. О. // Свобода. - 2011. - 14 січ. (ч. 2). - С. 18. 
  Електронна версія.
 18. Yaroshenko T. Open Access to Knowledge in the Modern University: Ukrainian situation [Electronic resource] : Presentation / T. Yaroshenko // "Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships" : Proceedings 32nd Conference IATUL, Warsaw (Poland), 29th May - 2nd June / International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) and the Warsaw University of Technology Main Library.  - Electronic data. - Warsaw (Poland), 2011. - 43 slide. - Mode of access. - Title from the screen.
  Електронна версія.
 19. Yaroshenko T. Open Access: Ukrainian Landscape [Electronic resource] / T. Yaroshenko // "Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships" : Proceedings 32nd Conference IATUL, Warsaw (Poland), 29th May - 2nd June  / International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) and the Warsaw University of Technology Main Library. -  Electronic data. - Warsaw (Poland), 2011. - Mode of access.  - Title from the screen.
  Електронна версія.
2010 рік
 1. Бруй О. М. ELibUkr-OA: мультидисциплінарний відкритий електронний архів для українських вчених [Електронний ресурс] : [презентаційний матеріал до виступу на VII Міжнар. наук.-практ. конф. "INFORMATIO-2010", секція "Відкритий доступ до інформації"] / Бруй О. М. – Зображув. дані. – [К.], 2010. – 26 слайдів. – Режим доступу :  Назва з екрану.
 2. Бруй О. М. Інституційний репозитарій НаУКМА – eKMAIR [Електронний ресурс] : [презентація на Міжнар. наук.-практ. семінарі «Відкритий доступ до наукової і освітньої інформації» в ХНУ ім. В. Каразіна, м. Харків, 11 берез. 2010 р.] / Бруй О. М. – Зображув. дані. – Х., 2010. – 25 слайдів. – Режим доступу:  Назва з екрану.
 3. Бруй О. Н. Использование открытого программного обеспечения DSpace для создания институционного репозитария Национального университета "Киево-Могилянская академия"  eKMAIR [Електронний ресурс] / Бруй О. Н., Голистер В. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Семнадцатой Междунар. конф."Крым 2010" / Гос. публ. науч. б-ка России. - Електрон. дані. - [М.] : ГПНТБ России ; Ассоциация ЭБНИТ, 2010. - 1 електрон. опт. диск.
  Електронна версія.
 4. Кізченко І. О. Осередок наукового спадку Омеляна Пріцака у Могилянці / Кізченко І. О. // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомлення Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовт. 2010 р. / [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л. : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2010. – С. 189–191. 
  Електронна версія.
 5. Патрушева Т. О. Бібліографічна продукція бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія": традиційна та електронна / Т. О. Патрушева // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомлення Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л. : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2010. – С. 124–127. 
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. О. Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ – у вільному доступі через бібліотеку Могилянки / Т. О. Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 35–37. 
  Електронна версія.
 7. Ярошенко Т. О. Будуємо глобальне партнерство / Т. О. Ярошенко // Слово Просвіти. – 2010. – 5–11 серп. (ч. 31). – С. 9.
  Електронна версія.
 8. Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів / Т. О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215 с.
  Електронна версія.
 9. Ярошенко Т. О. Мультидисциплінарний відкритий електронний архів публікацій науковців України ELibUkr OA [Електронний ресурс] : [презентація на Міжнар. наук.-практ. семінарі «Відкритий доступ до наукової і освітньої інформації» в ХНУ ім. В. Каразіна, м. Харків, 11 берез. 2010 р.] / Ярошенко Т. О. // Cross-institution Ukrainian scholars repository ELibUkrOA' project (2010, Ukraine). – Режим доступу: Назва з екрану.
 10. Ярошенко Т. О. Проект "ELibUkr – Електронна бібліотека України" – для парламенту України [Електронний ресурс] : [презентація проекту ELibUkr на Робочому семінарі з питань створення електронної парламентської бібліотеки та електронного архіву Верховної Ради України, 2 лип. 2010 р.] / Ярошенко Т. О. – Зображув. дані. – [К.], 2010. – 23 слайда. – Режим доступу:  Назва з екрану.
 11. Ярошенко Т. О. Проекти Відкритого Доступу в світі та в Україні: проекти, тенденції, перспективи [Електронний ресурс] : [презентаційний матеріал до виступу на VII Міжнар. наук.-практ. конф. "INFORMATIO-2010", секція "Відкритий доступ до інформації"] / Ярошенко Т. О. – Зображув. дані. – [К.], 2010. – 33 слайда. – Режим доступу: Назва з екрану.
 12. Ярошенко Т. О. Ситуація в Україні: проект "ELibUkr – Електронна бібліотека України"  [Електронний ресурс] : презентація 27 вересня 2010 р. : тренінг у рамках програми "Підготовка викладачів у сфері європейської інтеграції" / Ярошенко Т. О. – Зображув. дані. – [К.], 2010. – 22 слайда. – Режим доступу: Назва з екрану.
 13. Ярошенко Т. Україна у Світовій цифровій бібліотеці: будуємо глобальне партнерство / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 29–30. 
  Електронна версія.
 14. Ярошенко Т. О. Світова цифрова бібліотека : будуємо глобальне партнерство / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 5-9.
  Електронна версія.
 15. Yaroshenko T. O. Ukraine Joins World Digital Library Building a Global Partnership WDL [Electronic resource] / T. Yaroshenko // Build Ukraine through education: innovation, academic integration, nationbuilding : e-newsletter. - Elect. data. - 2010. - No. 4, August. - Mode of access:  Title from the screen.
 16. Yaroshenko T. E-LibUkr portal : Case study of Shibboleth and EZProxy in Ukraine [Електронний ресурс] / Yaroshenko Tetiana // EIFL : knowledge without boundaries : [web-site]. - Електронні дані. - 2010. -  Режим доступу: Інтернет. -  Назва з екрана (переглянуто 04.09.2014). 
  Електронна версія.
2009 рік
 1. Баньковська І. М. Особливості роботи Наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі / І. Баньковська // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 12–17.
  Електронна версія
 2. Ярошенко Т. О. ELibUkr – електронна бібліотека: Центри знань в університетах України (перший рік впровадження проекту) / Т. О. Ярошенко // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7–9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 "Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ" ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. – К. : [УкрІНТЕІ], 2009. – С. 141–144. 
  Електронна версія.
 3. Ярошенко Т. О. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! / Т. О. Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С. 44–47. 
  Електронна версія  
 4. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ до наукової інформації: роль для сучасного університету / Т. О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. / МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. – Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. – С. 40–49. 
  Електронна версія
 5. Ярошенко Т. О. Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України [Електронний ресурс] / Т. О. Ярошенко // Громадський простір : Web-портал. – Електрон. дані. – Київ : Портал "Громадський простір", 2002-2010. 
 6. Ярошенко Т. О. Європейська цифрова бібліотека / підгот. Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 41.
  Електронна версія
 7. Ярошенко Т. О. Знімаючи рожеві окуляри: LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. – С. 22–24.
  Електронна версія
 8. Ярошенко Т. О. Книжки Зиновія Антонюка: усвідомлення себе як українця / Т. О. Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 17. 
  Електронна версія
 9. Ярошенко Т. О. Міжнародний тиждень відкритого доступу / підгот. Ярошенко Т. О. // Наука та інновації = Science and Innovation. – 2009. – Т. 5, № 6. – С. 76. 
  Електронна версія.
 10. Ярошенко Т. О. Наука-освіта-інформація: проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" / Т. О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 трав. 2009 р. / МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. – Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. – С. 111–117. 
  Електронна версія
 11. Ярошенко Т. А. Открытый доступ к научной информации: философия, политика и практика. Проекты Открытого Доступа в Украине [Електронний ресурс] / Ярошенко Т. А. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Шестнадцатой Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Вимоги до системи : ІВМ РС, Windows 2000 або вище. 
  Електронна версія
 12. Ярошенко Т. О. Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації в епоху електронних журналів: що, чому, як, навіщо? / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 1. – С. 26-29. 
  Електронна версія   
 13. Ярошенко Т. А. Проект ELibUkr : "Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины": цели, задачи, приоритеты [Електронний ресурс] / Ярошенко Т. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 16 Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Вимоги до системи : ІВМ РС, Windows 2000 або вище. – Назва з етикетки диску. 
 14. Ярошенко Т. О. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" – інновації через співробітництво / Т. О. Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – С. 3–5. 
  Електронна версія
 15. Ярошенко Т. О. Університетські бібліотеки України підтримують Ініціативу відкритого доступу до наукової інформації / Т. О. Ярошенко // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 64–75. 
  Електронна версія
 16. Ярошенко Т. А. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины / Ярошенко Т. А. // Вестник библиотечной ассамблеи Европы. – 2009. – № 2. – С. 65–68. 
  Електронна версія.
2008 рік
 1. Баньковська І. М. Система оповіщення користувачів в умовах роботи з електронним замовленням (інтегрована бібліотечна система ALEPH 500) / І.М. Баньковська // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Електронна версія.
 2. Бруй О. М. Проект Електронного відкритого архіву НаУКМА – eKMAIR (Electronic Kyiv-Mohyla Academy – Institutional Repository): наукова інформація у Відкритому доступі / О.М. Бруй // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Електронна версія.
 3. Бруй О. М. Сутності бібліографічних записів / Бруй О. М. // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4. – С. 21–24. 
  Електронна версія.
 4. Бруй О. М. Управление электронными ресурсами в научной библиотеке Национального университета "Киево-Могилянская академия" / Бруй О. М. // Кітапхана əлемі = Мир библиотеки. – 2008. – № 1. – С. 10–13. 
 5. Патрушева Т. О. "Жнива скорботи": виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Патрушева Т. О. // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4. – С. 44–45. 
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. О. Авторське право у цифровому середовищі / Ярошенко Т. О. // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 33.
  Електронна версія
 7. Ярошенко Т. О. Авторське право у цифровому середовищі / Ярошенко Т. О. // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 36. 
  Електронна версія
 8. Ярошенко Т. О. Бібліотека – серце Університету: синергія поступу в Суспільстві Знань / Ярошенко Т. О. // Університетська автономія : [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт та ін. ; авт. передмови В. С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – С. 70–79. – (Дух і Літера ; № 19). 
  Електронна версія 
 9. Ярошенко Т. О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ–початок ХХІ ст. : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.08 / Тетяна Олександрівна Ярошенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с. 
  Електронна версія  
 10. Ярошенко Т. О. Колекція В'ячеслава Брюховецького в Могилянській бібліотеці / Тетяна Ярошенко, Тетяна Патрушева // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 17–20. 
  Електронна версія 
 11. Ярошенко Т. О. Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 3. – С. 13–21. 
  Електронна версія  
 12. Ярошенко Т. О. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 35.
  Електронна версія
 13. Ярошенко Т. О. Управління електронними ресурсами: із досвіду роботи / Т. О. Ярошенко // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : материалы конф. "Крым 2008". – Електрон. дані. – М. : ГПНТБ России, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
  Електронна версія 
 14. Ярошенко Т. О. Digital Windows Могилянки у світову науку : [інтерв'ю з дир. Наук. б-ки НаУКМА] / А. Гіжко // Могилянський вісник. – 2008. – 22 січ. (№ 5). – С. 2.
 15. eKMAIR: новий електронний архів НаУКМА / матеріал підгот. Т. Ярошенко // Академічна панорама. – 2008. – верес. – С. 7. 
  Електронна версія.
2007 рік
 1. Бруй О. М. Відкритий доступ до наукової інформації: університетські електронні архіви // Збірник матеріалів наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації "Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні , м. Дніпропетровськ, 12-13 лют. 2007 р. / уклад. А. В. Кудін ... [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Дніпропетр. нац. ун-т. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т, 2007. – С. 62–68. 
  Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. О. Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів : [інтерв'ю з дир. Наук. б-ки НаУКМА Тетяною Ярошенко] / Ю. Морозюк // Могилянський вісник. – 2007. – 24 трав. (№ 15). – С. 1–2.
  Електронна версія.
 3. Ярошенко Т. О. Вільний доступ до інформації: нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2007. – Т. 68, вип. 55. – С. 226–234.  
  Електронна версія . 
 4. Ярошенко Т. О. Електронні ресурси в бібліотеках: новини з конференцій 2006 року // Бібліотечна планета. – 2007. – № 1. – С. 24–26.  
  Електронна версія
 5. Ярошенко Т. О. Із автономного книгосховища – в навігатор інформації : інтерв'ю з дир. Наук. б-ки НаУКМА Тетяною Ярошенко / О. Мигаль // Дзеркало тижня. – 2007. – 2 черв. (№ 21). – С. 15. 
  Назва з екрану.
 6. Ярошенко Т. О. Нова Могилянська бібліотека ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів : [інтерв'ю з дир. наук. б-ки НаУКМА Т. Ярошенко] / записала Юлія Морозюк // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 3. – С. 42–44. 
  Електронна версія
 7. Ярошенко Т. О. Нові горизонти в наукових комунікаціях : Відкритий Доступ  // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : материалы конф. "Крым 2007". – Електрон. дані. – М. : ГПНТБ России, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступу  . – Назва з екрану. 
 8. Ярошенко Т. О. Серце Могилянки – її наукова бібліотека / УНІАН // Свобода. - 2007. – 8 черв. (№ 23). – С. 5. 
  Електронна версія.
 9. Ярошенко Т. О. Українці світу – для Бібліотеки Могилянки // Свобода. – 2007. – 23 лют. (№ 8). – С. 15. 
  Електронна версія.
 10. Ярошенко Т. О. E-LIS – відкритий міжнародний електронний архів у галузі бібліотечної справи // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 1. – С. 6–10.  
  Електронна версія.
2006 рік
 1. Бруй О. М. Інституційний репозитарій: перші кроки // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 4. – С. 14–17.
  Електронна версія.
 2. Казакова Н. В. Внесок української діаспори у розбудову Наукової бібліотеки НаУКМА // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 трав. 2006 р., м. Київ. – К. : НТБ України, 2006. – С. 114–120.
  Електронна версія.
 3. Казакова Н. В. Культурологічний проект НБ НаУКМА «Вибраний Олег Зуєвський : матеріали до біографії» // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : тези доп. I міжнар. наук. конф., м. Львів, 8-10 берез. 2006 р. – Л. : Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2006. – С. 185-187.
  Електронна версія.
 4. Казакова Н. В. Олег Зуєвський і його дар бібліотеці Києво-Могилянської академії // Культура і життя. – 2006. – 16 серп. (№ 32–33). – С. 6.
  Електронна версія.
 5. Казакова Н. В. Перша спроба // Кіно-Театр. – 2006. – № 4 (66). – С. 32–33.
  Електронна версія.
 6. Купріте Р. Ініціатива eIFL.net : доступ та управління електронними ресурсами, бібліотечними консорціумами в перехідних країнах та країнах, що розвиваються / Р. Купріте, М. Сегберт-Елберт, І. Бернал ; [пер. Т. Ярошенко] // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 3. - С. 54-60
  Електронна версія.
 7. Ярошенко Т. О. Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 4. – С. 7–11. –
  Електронна версія.
 8. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 5. – С. 29–32.
  Електронна версія.
 9. Ярошенко Т. О. На шляху до інформаційного суспільства: електронні ресурси для науки та освіти України // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 трав. 2006 р., м. Київ / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – К. : НТБ України, 2006. – С. 273–283.  
  Електронна версія.
 10. Ярошенко Т. О. Наукова інформація у відкритому доступі: нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 80–87.  
  Електронна версія.
 11. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 5. – С. 17–22.
  Електронна версія.
 12. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації 21 століття: електронні ресурси для науки та освіти України (реалізація проекту INTAS) [Електронний ресурс] // Матеріали Першої міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх", 29-31 трав., 2006 р., Київ, Україна / Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, каф. ЮНЕСКО "Нові інформаційні технології в освіті ". – Електрон. дані. – К., 2006. – Режим доступу.
  Електронна версія.
 13. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації 21 століття: електронні ресурси для науки та освіти України (реалізація проекту INTAS) [Електронний ресурс] // Матеріали Першої міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх", 29-31 трав., 2006 р., Київ, Україна / Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, каф. ЮНЕСКО "Нові інформаційні технології в освіті ". – Електрон. дані. – К., 2006. – Режим доступу : . – Назва з екрану.
 14. Ярошенко Т. О. Світова Цифрова Бібліотека – мрії чи реальність? // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 1. – С. 51–52. .
 15. Ярошенко Т. О. Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 2. – С. 34–38. 
2005 рік
 1. Ярошенко Т. О. Від Петра Могили до О. Антоновича: бібліотека відродженої академії // Свобода. – 2005. – 8 квіт. (№ 14). – С. 25.
  Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. О. Від Петра Могили до Омеляна Антоновича : слово про відроджену бібліотеку знаменитого університету : [розмова з дир. Наук. б-ки НаУКМА Т. О. Ярошенко] / розмовляв В. Бурбан // Дзеркало тижня. – 2005. – 23 квіт. – С. 25.
  Електронна версія.
 3. Ярошенко Т. О. Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 10. – С. 29–34 ; № 11. – С. 28–33. Електронна версія.
 4. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: можливості XXI століття для науки та освіти України // Покликання університету : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Гомілко. – К. : РІА "Янко" : Веселка, 2005. – С. 168–175.
  Електронна версія.
 5. Ярошенко Т. О. Статус навчальної – найвідповідальніший // Урок Української. – 2005. – № 5–6. – С. 44–46.
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. О. Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України // Бібліотечна планета. – 2005. – № 4. – С. 14–18. 
  Електронна версія.
2004 рік
 1. Бекішева О. І. Поєднання непоєднуваного – екзотики та українськості – у літературних творах з колекції Віри Вовк // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / [уклад. : Н. Казакова, О. Мастіпан] ; НаУКМА, Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – С. 90–97.
  Електронна версія.
 2. Казакова Н. В. Книжкова колекція Олега Зуєвського // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / [уклад. : Н. Казакова, О. Мастіпан] ; НаУКМА, Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – С. 98–107.
  Електронна версія.
 3. Казакова Н. В. Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 2. – С. 39–46.
 4. Циганенко О. О. Фонди особового походження діячів української діаспори в науковому архіві Наукової бібліотеки НаУКМА // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: зб. матеріалів конф. / [уклад. : Н. Казакова, О. Мастіпан] ; НаУКМА, Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – С. 79–85.
 5. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: реалізація проекту INTAS в Україні // Електронні ресурси в бібліотеках – 2004 : матеріали наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 17-21 трав., 2004 р. – К. : ІММ "Фраксім", 2004. – С. 75–83.
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: можливості XXI століття для науки та освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 70–75. 
  Електронна версія.
 7. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 2. – С. 15–18. 
  Електронна версія.
 8. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України // Культура народов Причерноморья. – 2004. – Т. 2, № 48. – С. 156–163. 
  Електронна версія.
 9. Ярошенко Т. О. Колекції діячів української діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / [уклад. : Н. Казакова, О. Мастіпан] ; НаУКМА, Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – С. 14–25. 
  Електронна версія.
 10. Орава Х. Маркетинг – це ментальне ставлення / Хілкка Орава ; пер. Тетяни Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 4. – С. 43–45.
  Електронна версія.
 11. Орава Х. Маркетинг та послуги: нероздільна єдність / Хілкка Орава ; пер. Тетяни Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 2. – С. 51–61. 
  Електронна версія.
2003 рік
 1. Бруй О. М. Формат MARC 21 для авторитетних даних – методична розробка та впровадження в бібліотеці НаУКМА // Наукові записки. Т. 22, ч. 1 : Гуманітарні науки / [ред. кол. : В. С. Брюховецький  ... та ін. ; упоряд. М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : КМ Академія, 2003. – C. 129–133. 
  Електронна версія.
 2. Воскресенська Г. Міжнародна співпраця бібліотекарів поглиблюється: зустріч у вітальні Американської бібліотеки при НаУКМА // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 6. – С. 17. 
  Електронна версія.
 3. Ярошенко Т. О. Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Енциклопедія Cучасної України / НАН України ; НТШ ; Координ. Бюро Енциклопедії Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2 : Б-Біо. – С. 695–696.
 4. Васильєв О. В. Електронна інформація для бібліотек України / Васильєв О. В., Сегін О. І.,  Ярошенко Т. О. // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові форми співробітництва : матеріали 10-ї ювілейної міжнар. конф., Україна, Республіка Крим, м. Судак., 7–15 черв. 2003 г. – М., 2003. – Т. 3. – С. 1118–1124.
  Електронна версія.
 5. Ярошенко Т. Новітні інформаційні технології для науки та освіти: досвід роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 40. – С. 70–76. 
  Електронна версія
 6. Васильєв О. В. Як забезпечити науково-технічною інформацією сучасний університет? / Васильєв О. В., Сегін О. І., Ярошенко Т. О. // Вища освіта. – 2003. – № 1. – С. 51–61.
2002 рік
 1. Казакова Н. Бібліотека і архів – єдиний інформаційний простір / Казакова Н., Циганенко О. // Наукові записки. Т. 20, ч. 1 : Спец. вип. / редкол. : Брюховецький В. С. … [та ін.] ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т. ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Академія, 2002. – С. 60–63.
 2. Рава Т. В. Свято української релігійної книги // Культура і життя . – 2002. – 25 груд. – С. 4.
 3. Ярошенко Т. О. Відроджена бібліотека відродженої Академії // Культура і життя. – 2002. – 20 листоп. – С. 4.
 4. Ярошенко Т. О. Книжкова колекція Петра Одарченка – в Україні // Літературна Україна. – 2002. – 21 берез. – С. 10.
 5. Ярошенко Т. О. Колекція Петра Одарченка – в Україні // Укр. культура. – 2002. – № 4–5. – С. 32.
 6. Ярошенко Т. О. Наукова бібліотека НаУКМА: перші десять років // Наукові записки. Т. 20, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. … та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т. ] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Академія, 2002. – С. 63–70.
  Електронна версія.
2001 рік
 1. Ярошенко Т. О. Бібліотечна конференція в місті Миру // Бібліотечна планета. – 2001. – № 3. – С. 7–8.
  Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – нові можливості в інформаційному забезпеченні науки та освіти // Наукові записки. Т. 19, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. … та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» – К. : КМ Academia, – 2001. – C. 27–31. 
  Електронна бібліотека.
 3. Ярошенко Т. О. Серце університету: “Університет – це лише група будинків, зібраних навколо Бібліотеки. Бібліотека – це наш Університет” : [інтерв’ю з Т. Ярошенко] / записала О. Грибенко // Книжковий огляд. – 2001. – № 12. – С. 61–62.
2000 рік
 1. Ярошенко Т. О. Бібліотекареві про маркетинг / [матеріали підгот. Т. Ярошенко] // Маркетинг в Україні. – 2000. – № 6. – С. 44–45.
 2. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – проблема чи панацея // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : матеріали сьомої міжнар. конф. « Крим 2000», Україна, Республіка Крим, м. Судак., 3–11 черв. 2000 р. – Судак, 2000. – Т. 1. – С. 300–303. 
  Електронна версія.
1999 рік
 1. Казакова Н. В. Біографічні студії українського книгознавця Лева Биковського // Наукові записки. Т. 9, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. … та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Academia, 1999. – С. 63–66. 
  Електронна версія.
 2. Казакова Н. В. Фея мрій // Культура і життя. – 1999. – 27 листоп. (№ 16-17). – С. 6.
 3. Патрушева Т. О. Зарубіжна україніка у фондах Наукової бібліотеки НаУКМА  // Наукові записки. Т. 9, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. … та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Academia, 1999. – С. 59–62. 
  Електронна версія.
 4. Казакова Н. В. Бібліотечні колекції Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Ярошенко Т. О., Казакова Н. В., Бекішева О. І. // Наукові записки. Т. 9, ч. 1 : Спец. вип. / [редкол. : Брюховецький В. С. та ін. ; упоряд. Антонюк Н. Г., Брик М. Т.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : КМ Academia, 1999. – С. 49–55.
   Електронна версія.
 5. Ярошенко Т. О. Бібліотечні колекції наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська Академія” / Ярошенко Т., Казакова Н. // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, НПБ України. – К., 1999. – Вип. 3. – С. 77–88.
 6. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – бібліотекам України: перший Всеукраїнський консорціум бібліотек-користувачів електронними журналами видавництва Springer / Ярошенко Т. О., Архипська О. // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 12. – С. 24–27. 
  Електронна версія.
 7. Ярошенко Т. О. Зібрання під "парасолькою" британських бібліотекарів // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 12. – С. 6–9.
  Електронна версія.
 8. Інформаційна система Національного університету “Києво-Могилянська академія” / Т. О. Ярошенко, М. М. Глибовець, С. С Гороховський … [та ін.] // Наукові записки. Т. 16 : Комп’ютерні науки / [редкол. : О. Синявський (гол.), А. Дорошенко, М. Глибовець та ін. ; упоряд. : М. Глибовець, С. Гороховський, О. Пєчкурова, О. Кирієнко] ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська Академія”. – К. : Стилос, 1999. –
  С. 4–16. 
  Електронна версія.
1998 рік
 1. Казакова Н. В. Бібліотечні студії Ольги Грушевської // Україна: людина, суспільство, природа : четверта щоріч. наук. конф., м. Київ, 22–23 січ. 1998 р. : тези доп. / упоряд. Л. І. Кострова ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія". – К. : [НаУКМА], 1998. – С. 117–120.
  Електронна версія.
 2. Казакова Н. В. До проблеми створення електронної версії публікацій з історії бібліотечної справи в Україні // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества : материалы конф., г. Судак, Республика Крым, Украина, 6–14 июня 1998 г. – М., 1998. – Т. 2. – С. 437–438. 
  Електронна версія.
 3. Казакова Н. Научно-исследовательские проекты научной библиотеки НаУКМА // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества : материалы конф., г. Судак, Республика Крым, Украина, 6–14 июня 1998 г. – М., 1998. – Т. 2. – С. 420–442. 
  Електронна версія.
 4. Ярошенко Т. Міжнародне співробітництво : соціологічне дослідження взаємозв’язків, розпочатих завдяки програмі USIS/ALA Fellows Program / Джон Шерідан, Ярошенко Т. О. // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества : материалы конф., Украина, Республика Крым, г. Судак, 6–14 июня 1998 г. – Т. 1. – М., 1998. – С. 72–73.. 
  Електронна версія.
 5. Ярошенко Т. Наукова бібліотека НаУКМА: нова роль у зв'язку з впровадженням комп'ютерних технологій // Україна: людина, суспільство, природа : четверта щоріч. наук. конф., м. Київ, 22–23 січ. 1998 р. : тези доп. / упоряд. Л. І. Кострова ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія". – К. : [НаУКМА], 1998. – C. 115–117.
  Електронна версія.
 6. Ярошенко Т. Університетська бібліотека : нова роль в зв'язку з впровадженням комп'ютерних технологій // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : матеріали конференції. – М. : ДПНТБ Росcии, 1998. – Т. 2. – С. 405–407. 
  Електронна версія.
 7. Ярошенко Т.О. Книжкова колекція Марти Богачевської-Хом’як у Києві / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 4. - С. 56.
  Електронна версія.
1997 рік
 1. Бугасова Т.  Друге життя книжкової колекції // Хрещатик. – 1997. – 11 лют. – С. 7.
 2. Ярошенко Т. А. Библиотечный Web-site : шаг за шагом / Ярошенко Т. А., Архипская О. // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудничества : материалы конф., Украина, Крым, г. Судак, 7-15 июня 1997 г. – М., 1997. – Т. 1. – С. 502–503.
 3. Ярошенко Т. О. Де вчилися Сковорода і Ломоносов // Хрещатик. – 1997. – 15 берез.
1996 рік
 1. Ярошенко Т. О. Бібліотека академії: історія і сьогодення : [інтерв'ю з дир. наук. б-ки НаУКМА Тетяною Ярошенко] / Людмила Таран // Хрещатик. – 1996. – 23 квіт. – С. 6.
 2. Ярошенко Т. А. Проект автоматизации научной библиотеки Национального университета “Киево-Могилянская Академия” / Ярошенко Т. А., Рудзский Л. // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые формы сотрудничества : материалы конф., Украина, Крым, г. Форос, 1-9 июня 1996 г. – М., 1996. – Т. 1. – С. 183–185.
1995 рік
 1. Ярошенко Т. О. Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія": історія та відродження / Ярошенко Т. О., Бугасова Т. В. // Києво-Могилянська академія в історії України : міжнар. наук. конф. (до 380-річчя від заснування Києво-Могилянської академії) : тези доп., м. Київ, 13-15 жовт., 1995 р. / [відп. за вип. В. К. Маньківський, З. І. Хижняк, Л. Ю. Копань] ; НаУКМА. – К. : [б. в.], 1995. – С. 43–45.
  Електронна версія.
 2. Ярошенко Т. О. Бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Ярошенко Т. О., Бугасова Т. В. // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 6. – С. 31–33.
  Електронна бібліотека.
 3. Ярошенко Т. О. Бібліотека – обличчя Університету // Свобода. – 1995. – 8 берез.
 4. Ярошенко Т. О. Книжковий хіт-парад або що читає молода Україна // Книга і культура. – 1995. – № 1–2.
 5. Ярошенко Т. О. Перебудова вищої бібліотечної освіти очима експертів, молодих спеціалістів, студентів (за підсумками вивчення) / Ярошенко Т. О., Савіна З. // Зб. наук. пр. / КДІК. – К., 1995. – Вип. 3. – С. 51–55.