Науковий архів

Науковий архів було створено 2001 року з метою впорядкування та зберігання колекцій документів приватних осіб, що виявили бажання передати разом з книжковими колекціями творчі, наукові, особисті та інші документи на постійне зберігання до Наукової бібліотеки НаУКМА. Разом з тим метою архіву стало створення документального комплексу, що відображатиме історію університету та української науки в цілому.

Основні завдання архіву:

- виявлення та приймання на постійне зберігання, за угодою між архівом і власником документів, документів особового чи офіційного походження, що мають науково-історичну цінність,
- забезпечення та дотримання оптимальних умов та режимів зберігання документів, підтримання у часі фізико-хімічних характеристик матеріальної основи документів, забезпечення цілісності документальних комплексів,

- організація роботи з використання інформації документів: систематизація й опис відповідно до архівних правил, інформаційне обслуговування користувачів у читальному залі,
- організація експонування документів на виставках, оприлюднення архівної інформації під час проведення інформаційних заходів, підготовка документальних публікацій.

До архіву вже передали документи більше 90 осіб – викладачі та представники української діаспори.

Науковий архів запрошує викладачів, студентів та зацікавлених осіб стати донорами нових надходжень матеріалів, дотичних до історії української науки:

- епістолярій: особистий, службовий;
- біографічні матеріали (особові офіційні документи, біографії, бібліографії, спогади) та документи службової, громадської, політичної діяльності;
- фото, живопис, графіка;
- тексти, аудіо- та відеозаписи лекцій, промов, дискусій;
- авторські рукописи, машинописні, друковані версії творчих та наукових матеріалів, підготовчих матеріалів до них;
- щоденники, записники, довідники-календарі, матеріали про пам’ятні події;
- приватні колекції:  зібрання оригіналів (копій) історичних документів; 
- малюнки, фотографії та інші документи.  
 

Опрацьовані фонди Наукового архіву НаУКМА:


Праці, у яких опубліковані повні тексти документів Наукового архіву, дослідження та публікації з посиланнями на документи, огляди та презентації фондів, а також перелік виставок, на яких експонувалися документи та предмети з архіву

Публікації документів
 1. Сидорчук Т. М. Тернопіль 1920–1930-х років: експозиційно-виставковий потенціал документів архіву Омеляна Пріцака / Сидорчук Таїса // Традиції краєзнавства: регіональний аспект (до 110-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею) : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2023 р. / [редкол.: Кульчицька О. В. та ін.] ; Тернопільський обласний краєзнавчий музей [та ін.]. - Тернопіль, 2023. - С. 269-274. Повний текст.
 2. Олег Зуєвський : «Я входжу в храм...» : поезії, переклади, статті, матеріали до біографії / упоряд. Н. Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 839 с. – Зміст.
 3. Пріцак О. Kateryna Hruševśka (1900–?) / Омелян Пріцак ; коментарі Я. Федорук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 143–152. – Повний текст.
 4. Мицик, Ю. З листування Івана Крип’якевича з Омеляном Пріцаком / Юрій Мицик, Інна Тарасенко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчен. та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — Київ, 2013. — Т. 26 С. 620-627. Повний текст.
 5. Colloquia Epistolaria. Омелян Пріцак і Юрій Луцький / публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків : Акта, 2014. – 148 с.
 6. «Путешествие патриарха Антиохийского Макария». Киевский список рукописи Павла Алеппского / [пер., коммент., предисл. Ю. И. Петровой ;  под ред. В. С. Рыбалкина]. – Киев : Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 2015. – 268 с.
 7. Листування Дмитра Чижевського та Омеляна Пріцака // Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / [упоряд. : Валявко І. В., Чуднов О. В., Янцен В. В.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - 527 с.       
 8. Mehmet Ölmez. Pritsak Sinasi Tekin Yazismalari (Листування Омеляна Пріцака з Сінасі Текіном) // Âb-ı Hayât'ı Aramak - Gönül Tekin'e Armağan. — 2018. — pp. 469-542. Повний текст.  
 9. Євген Завалинський. Тюркологічні студії. Листування. Матеріали / Упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2022. – 384 с. Зміст.

Монографії 

 1. Гнатюк О. Відвага і страх / Оля Гнатюк ; [пер. з пол. М. Боянівської ; вид.: К. Сігов, Л. Фінберг]. – Дух і літера : KMBS, 2017. – 488.  – Уривок.
 2. Потульницький В. Дипломатія Павла Скоропадського. Військово- дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр.  / Володимир Потульницький. – Харків : Акта, 2014. – 309, [2] с. – Зміст.
 3. Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія / Ганна Василівна Карась. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 1164 с.

Дисертації

 1. Потульницький Г. Козацький чинник в дипломатичній та інтелектуальній діяльності французьких еліт (1729–1789 рр.) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Потульницький Георгій Володимирович ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2015. – 183 с.
 2. Avramczuk O. Pisząc historię narodu „niehistorycznego”. Powstanie studiów ukraińskich i polsko-ukraiński dialog historyczny w USA (1939-1991). PhD thesis, Uniwersytet Warszawski. Анотація.

Статті

2020

 1. Сидорчук Т. М. Матеріали Українського історичного товариства (США) в архіві Омеляна Пріцака: зміст та класифікаційно-типологічні характеристики // Український археографічний щорічник. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 23/24. – С. 546–554. Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. Архів Омеляна Пріцака як джерело вивчення вітчизняного та світового сходознавства / Сидорчук Т. М. // III–IV Конгрес сходознавців : до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського, 23–24 грудня 2020 р. : збірник матеріалів / [наук. ком.: В. Казарін та ін. ; орг. ком.: О. В. Бессараб та ін.] ;Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Київ : Гельветика, 2020. – Ч. 1. – С. 62–66. Повний текст.

2019 

 1. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та українські письменники – кандидати на Нобелівську премію //Світогляд. Науково-популярний журнал Національної Академії Наук України і Головної астрономічної обсерваторії НАН України. – 2019. – №. 2 (76). – С. 56-63. Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. До історії написання у міжвоєнному Львові розвідки «Рід Скоропадських (Історико-генеальогічна студія)» Омеляном Пріцаком //Жидачівщина. II. Збірник матеріалів Других Жидачівських читань, які відбулися 30 листопада 2018 р. Львів-Жидачів /Музей мистецтва та історії Жидачівщини – відділ Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького. – 2019. – С. 84-89. Повний текст.

   

2018

 1. Воронова М. Рецензійний жанр у творчості Омеляна Пріцака // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка — 2018. — Випуск № 22 том 1. — С. 4-11. Повний текст.
 2. Воронова М. Життя і наукова діяльність Омеляна Пріцака в роки Другої світової війни // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки.  — 2018. —Т. 29(68), № 2. — С. 56-60. Повний текст.
 3. Зверюк Р. Є. Виховання правдомовності як основи моральності особистості у педагогічній спадщині Якима Яреми / Р. Є. Зверюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2018. –  Vol. VI (68), Issue 164. –– С. 62–65. Повний текст.
 4. Зверюк Р. Є. Моральний розвиток особистості у концепції Якима Яреми / Р. Є. Зверюк // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2018. – Т.  20, № 86. – C. 147–152. Повний текст.
 5. Сидорчук Т.  Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці  // Український археографічний щорічник : Нова серія. - Київ : Українські пропілеї, 2018. - Вип. 21/22, т. 24/25. - С. 525-538. Повний текст.
 6. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та видавнича діяльність Українського наукового інституту Гарвардського університету в 1970-1990-х роках //Славістична збірка. Випуск IV: До 100-річчя Української Революції (1917-1923 рр.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка /Інститут української археографії та джерелознавства НАН України. – К., 2018. – С. 125-137. Повний текст.

2017

 1. Воронова М. Ранні роки Омеляна Пріцака та формування наукового світогляду // Європейський філософський та історичний дискурс. — 2017. — Том 3, Вип. 3. —  С. 114-125. Повний текст.
 2. Потульницький В. А. До історії однієї гіпотези, або яким чином кримське питання постало в середовищі українських монархістів у Німеччині у 1943 році? / В. Потульницький // Збірник наукових статей «Наш Крим» : за матеріалами Третьої Міжнародної наукової конференції «Крим в історії України», Київ, 2 червня 2016 р. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 167–179.
 3. Сидорчук Т. М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії / Сидорчук Т. М. // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6–7 квітня 2017 р.) / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. –  С. 105–106. – Повний текст.
 4. Ясь О. Вступна стаття до розвідки О. Й. Пріцака «Що таке історія України?» /  О. Ясь // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 177–184.

2016

 1. Кобченко К. Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі-Мюнхені: до історії творення національної політехніки в еміграції / К. Кобченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2016. – Вип. 1. – С. 26–29. – Повний текст.
 2. Потульницький В. А. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення / В. А. Потульницький // Український археографічний щорічник. Нова серія. – 2016. – Вип. 19–20, т. 22–23. – С. 362–375.
 3. Сидорчук Т. М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2016 року. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – С. 91–96. – Повний текст.
 4. Сидорчук Т. М. Листи  Н. Полонської-Василенко до О. Пріцака як джерело про  видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії історичних студій» (1970–1971) / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Національна академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії. – Київ : Українські Пропілеї, 2016. –  Вип. 19–20. – С. 60–74. – Повний текст.

2015

 1. Подобєд О. Українські матуральні курси у повоєнній Західній Німеччині // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. – 160-164 с. –  Повний текст.
 2. Потульницький В. А. До історії заснування Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1992 році  /  В. А. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – С. 68–74.

 3. Потульницький В. А. Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень) / В. А. Потульницький // Наш Крим : збірка статей за матеріалами Першої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України» / редкол. : Г. В. Папакін та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, М-во освіти і науки України, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 108–116. – Повний текст.
 4. Потульницький Г. В. Матеріали з історії українсько-французьких відносин XVIII століття в особовому архіві Омеляна Пріцака / Г. В. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська  академія», 2015. – С. 74–80. 
 5. Сидорчук Т. М. Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця / Таїса Сидорчук // Славістична збірка / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 204–215. – Повний текст.
 6. Сидорчук Т. М. Архівний фонд Якима Яреми: джерельне значення матеріалів / Таїса Сидорчук // Яким Ярема – вчений і воїн : збірник наукових праць до 130-ліття від дня народження / [авт.-упоряд. М. Падура]. – Львів : [б. в.], 2015. – С. 136–144. – Повний текст.
 7. Сидорчук Т. М. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія": зміст, склад, видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / [упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2015. – Кн. 1. – С. 517–526. – Повний текст.

2014

 1. Потульницький В. А. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків у 1943–1945 рр. / Володимир Потульницький // Українська орієнталістика : збірник наукових праць / Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного університету "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. – Київ, 2013–2014. – Вип. 7–8. – С. 141–148. –  Повний текст.

2013

 1. Потульницький Г. В. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака / Георгій Потульницький // Краєзнавство. – 2013. – № 4 (85). – С. 205–209. – Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні: наук. щоріч. / редкол.: З. Білик, О. Киричук ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. – Львів : Логос, 2013. – Кн. 1. – С. 776–787. –  Повний текст.
 3. Сидорчук Т. М. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 101–116. – Повний текст.
 4. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники: до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією : ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (голова редкол.) ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – С. 237–248. – Повний текст.
 5. Сидорчук Т. М. Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст. : матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення ; упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 106–115. – Повний текст.
 6. Федорук Я. Нездійснений проект видання «Українських народних дум» Катерини Грушевської у «Гарвардській серії українознавства»  / Ярослав Федорук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 128–142. –  Повний текст.

2012

 1. Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук // XVI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2012. – С. 63–65. – Повний текст.
 2. Потульницький В. А. Обставини зацікавлення гетьманом Павлом Скоропадським проблемами Криму і кримськими татарами у 1943 р. / Володимир Потульницький // Збірник наукових праць Національного університету “Києво-Могилянська академія” і Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 116–120.

2011

 1. Сидорчук Т. Особисті та наукові документи А. Кримського в архіві О. Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні / Сидорчук Т. М. // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–21 жовт. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2011. – С. 191–193.

 

Огляди архівних фондів

Статті

 1. Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені – відтепер у Могилянській книгозбірні / Ярошенко Т. О. // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 25–28. Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція "Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23–24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; М-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – С. 346–351.
 3. Потульницький Г. Огляд джерел з історії мазепинської еміграції в особовому архіві Омеляна Пріцака (1919-2006) //
  Закордонне українство: від дослідження історії до прогнозу розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 квітня 2024 р.) – Київ, 2024.— С. 89-91. 
 4. Хроболова Г. Документи про Гарвардський проєкт з дослідження голоду в колекції Національного університету  «Києво-Могилянська академія» // Закордонне українство: від дослідження історії до прогнозу розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 квітня 2024 р.) – Київ, 2024.— С. 97-100. Повний текст.

Презентації

 1. Архівний Фонд "Український технічно-господарський Інститут" [відеозапис] : доповідь на Другій Міжнародній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", 30 січня – 1 лютого 2014 року / доповідач Сидорчук Т. М. ; Наукова бібліотека НаУКМА. – Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2014.  – Знято 30 січня 2014 р.
 2. Автографи українських письменників в бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки НаУКМА: проблеми та досвід оцифрування / доповідач Сидорчук Т. М. // Презентація до виступу в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" (10–12 березня 2015 р.).
 3. Відкритий доступ до описів архівних фондів: досвід Національного університету "Києво-Могилянська академія" [відеозапис] : доповідь на Четвертій Міжнародній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", 30–31 березня 2016 року / доповідач Сидорчук Т. М. ; Наукова бібліотека НаУКМА. – [Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2016].  – Знято 31 березня 2016 р.
 4. Хроболова А. Архівно-бібліотечна колекція Українського технічно-господарського інституту у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»: доповідь на Науково-практичній конференції до 100-річчя з дня заснування Української господарської академії в Подєбрадах «Історично-культурний феномен Української господарської академії в Подєбрадах», 25 листопада 2022 року.
 5. Сидорчук Т. М. Тема Голодомору в архівних колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Наукова конференція "Архівні документи про Голодомор: питання зберігання, доступу, оприлюднення та інтерпретацій", Київ, 22 листопада 2023 р. / Державна архівна служба України, УНДІАСД. - Київ, 2023. Повний текст.

 Студентські роботи

 1. Легун Г. Türkei durch die Linse des Orientalismus. Touristische Fotografien der 1950er Jahre während der wissenschaftlichen Reise von Omeljan Pritsak («Туреччина крізь призму орієнталізму. Туристичні фотографії 1950-х років Омеляна Пріцака під час його наукової поїздки»). 2016. – Детальніше

Виставки

У НаУКМА:

 • До 100-річчя Української Держави – гетьманату Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 року), квітень-травень 2018 р. Музей НаУКМА (анонс).

 • «VIVA DIPLOMA», виставка освітніх та наукових дипломів українських діячів науки і культури до Дня конвокації-2016. Музей НаУКМА (анонс).

 • «Самвидав НаУКМА. 1991-2015», присвячена 400-річчю Києво-Могилянської академії, 15 жовтня-20 листопада 2015 р. Мистецька бібліотека НаУКМА.
 • Репродукції графіки Я. Гніздовського з колекції О. Пріцака, 2015 рік. Філологічна бібліотека НаУКМА.

 • «З архівної колекції Українського технічного-господарського інституту (Німеччина)» в рамках проведення Другої Міжнародної конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху», 30 січня – 15 лютого 2014 р. Дослідницька зала Староакадемічного корпусу НаУКМА.

 • «З колекції Омеляна Пріцака», виставка графічних і живописних творів та архівних документів з Меморіального кабінету-бібліотеки Омеляна Пріцака НаУКМА, присвячена 95-літтю від дня народження О. Пріцака, 11-22 квітня 2014 р. Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА.

 • «Торнадо – творець у світовій та вітчизняній науці ХХ ст.», виставка документів з архівної колекції видатного вченого, філолога, історика, сходознавця О. Пріцака, присвячена 95-літтю від дня його народження. 11 квітня -30 травня 2014 р. Музей НаУКМА.

В інших установах

 • «Джеймс Мейс - серце, віддане Україні», лютий 2012 року. Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» (фото з заходу).

 • До 100-річчя від дня народження Якова Гніздовського, Американський дім у Києві, квітень 2015 р.

 • Виставка з нагоди 100-річчя від дня народження українсько-американського мистця Якова Гніздовського, 29 травня - 5 липня 2015 р., Національний художній музей України.

 • «Земля козаків очима сирійського мандрівника XVII ст.», 29 червня - 12 вересня 2016 р. Національний заповідник «Софія Київська».

 • «На горі. Ігор Костецький і доба “мистецького безвізу”», Музей книги і друкарства України (15 травня - 07 червня р.) та Літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського у Вінниці (14 - 26 червня 2018 р.) (документи з архіву О. Зуєвського та дереворити Я. Гніздовського з колекції О. Пріцака).

 • «Сила духу і похвала науці», присвячена 150-річчю Агатангела Кримського, 20 квітня - 30 травня 2021 р. Музеї книги і друкарства України (про подію).

 • «Три життя Великої Людини» до 130-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого, 12 травня – 15 веренся 2022 р. Львівський музей історії релігії (прес-анонс).

Див. також:

    Бібліографія про колекцію Омеляна Пріцака


Порядок користування документами Наукового архіву

 Наукової бібліотеки Національного університету 

«Києво-Могилянська академія»

 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок користування документами Наукового архіву Наукової бібліотеки НаУКМА розроблено відповідно до «Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам» (Наказом Міністерства юстиції України від 19.11.2013  № 2438/5), Правил користування Науковою бібліотекою НаУКМА, Положення про відділ рідкісних книг та рукописів. Порядок користування документами Наукового архіву Наукової бібліотеки НаУКМА відповідає вимогам законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про інформацію», а також державних стандартів.

1.2. Фонд вміщує документи приватних осіб, що виявили бажання передати разом з книжковими колекціями творчі, наукові, особисті та інші документи на постійне зберігання до Наукової бібліотеки НаУКМА, а також документи деяких структурних підрозділів НаУКМА.

1.3. Документи з Наукового архіву надаються користувачам з метою виконання науково-дослідницької роботи і виключно в читальному залі.

1.4. Документами Наукового архіву користуються структурні підрозділи НаУКМА, інші установи, громадські організації, а також громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів Національного архівного фонду і мають такі самі обов'язки щодо користування ними, як і громадяни України.

 1. Порядок оформлення користувачів для роботи у читальному залі Наукового архіву

2.1. Користувачі Наукової бібліотеки НаУКМА допускаються до роботи з документами Наукового архіву при наявності читацького квитка Наукової бібліотеки НаУКМА. 

2.2. Користувачі з інших установ допускаються до роботи з документами Наукового архіву на підставі листа-клопотання з місця роботи чи навчання від установи чи організації про характер роботи користувача із зазначенням мети, тематики, хронологічних меж дослідження та після виготовлення читацького квитка Наукової бібліотеки НаУКМА.

2.3. Дозвіл на роботу з документами Наукового архіву надає директор Наукової бібліотеки НаУКМА.

2.4. Громадяни, які не працюють та не навчаються, допускаються до роботи з документами за їх письмовими заявами-анкетами з дозволу директора Наукової бібліотеки.

2.5. Дозвіл на роботу користувачів в Науковому архіві надається строком на 1 рік з дня подання листа-клопотання. Для продовження строку роботи користувач оформлює новий лист або заяву-анкету. 

2.6. Перед початком роботи в Науковому архіві користувач заповнює заяву-анкету. На кожного користувача заводиться особова справа, у яку вміщуються лист установи або особиста заява про допущення до роботи з документами, анкета користувача, замовлення на видачу справ та на копіювання документів. 

 1. Порядок користування документами у читальному залі Наукового архіву

3.1. Основні послуги, що надаються користувачам у читальному залі Наукового архіву:

– видача документів для користування ними у читальному залі;

– усні та письмові (у т. ч. бібліографічні) довідки за профілем діяльності архіву;

– консультації працівників архіву про склад та зміст фондів, а також з питань використання довідково-бібліографічного апарату відділу.

Читачі також мають можливість здійснити самостійний пошук необхідної інформації за описами фондів Наукового архіву.

3.2. Одночасно читач може замовити не більше 15 справ з фонду Наукового архіву. Користувачам видаються тільки ті справи, що належать до теми дослідження. 

3.3. Замовлення на документи фонду архіву користувачі оформлюють на бланках встановленого зразка. 

3.4. Користувач може забронювати справи з Наукового архіву для користування в читальному залі архіву на один місяць.

3.5. Під час видачі замовлень черговий бібліотекар здійснює поаркушну перевірку документів та попереджає користувача про існуючі дефекти. Користувач зобов’язаний перевірити фізичний стан отриманих документів та їх відповідність замовленню. У разі виявлення дефектів, не зазначених у відповідному описі фонду, користувач повинен повідомити про це чергового бібліотекаря. В іншому разі користувач несе відповідальність за виявлені в документах дефекти.

3.6. Користувач зобов’язаний заповнити Аркуш користування справою після завершення роботи з нею.

3.7. З Наукового архіву не видаються оригінали документів за наявності їх копій; не видаються документи, що перебувають у незадовільному фізичному стані (за винятком видавання для проведення невідкладних реставраційно-ремонтних робіт).

3.8. Користувачі Наукового архіву мають право виготовляти, у тому числі за допомогою власних технічних засобів, або отримувати від архіву копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану документів. Копіювання документів із фонду відділу, кіно-, теле- та відеозйомка у читальному залі здійснюється за згодою чергового бібліотекаря та адміністрації бібліотеки. 

3.9. Копіювання документів технічними засобами архіву здійснюється після оплати рахунку за виготовлення копій відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги) згідно Наказу НаУКМА №304 від 09.07.2018 року. 

3.10. Видача документів з Наукового архіву юридичним особам в тимчасове користування за межами архіву здійснюється з дозволу директора Наукової бібліотеки за наявності договору про експонування (копіювання) документів із зазначенням умов, в яких перебуватимуть документи під час експонування (копіювання). 

3.11. При використанні інформації документів Наукового архіву або публікації повних чи часткових текстів документів, юридичні та фізичні особи зобов'язані вказувати пошукові дані, місце зберігання документів.

3.12. Користувачі, які порушили Порядок, можуть бути позбавлені права відвідувати зал і користуватися документами з Наукового архіву відповідно до Порядку користування Науковою бібліотекою НаУКМА.