Науковий архів

Документи у науковому обігу та інші публікації

Публікації документів
 1. Олег Зуєвський : «Я входжу в храм...» : поезії, переклади, статті, матеріали до біографії / упоряд. Н. Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 839 с. – Зміст.
 2. Пріцак О. Kateryna Hruševśka (1900–?) / Омелян Пріцак ; коментарі Я. Федорук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 143–152. – Повний текст.
 3. Colloquia Epistolaria. Омелян Пріцак і Юрій Луцький / публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків : Акта, 2014. – 148 с.
 4. «Путешествие патриарха Антиохийского Макария». Киевский список рукописи Павла Алеппского / [пер., коммент., предисл. Ю. И. Петровой ;  под ред. В. С. Рыбалкина]. – Киев : Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 2015. – 268 с.
 5. Листування Дмитра Чижевського та Омеляна Пріцака // Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / [упоряд. : Валявко І. В., Чуднов О. В., Янцен В. В.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - 527 с.       
 6. Mehmet Ölmez. Pritsak Sinasi Tekin Yazismalari (Листування Омеляна Пріцака з Сінасі Текіном) // Âb-ı Hayât'ı Aramak - Gönül Tekin'e Armağan. — 2018. — pp. 469-542. Повний текст.  

Монографії 

 1. Гнатюк О. Відвага і страх / Оля Гнатюк ; [пер. з пол. М. Боянівської ; вид.: К. Сігов, Л. Фінберг]. – Дух і літера : KMBS, 2017. – 488.  – Уривок.
 2. Потульницький В. Дипломатія Павла Скоропадського. Військово- дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр.  / Володимир Потульницький. – Харків : Акта, 2014. – 309, [2] с. – Зміст.
 3. Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія / Ганна Василівна Карась. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 1164 с.

Дисертації

 1. Потульницький Г. Козацький чинник в дипломатичній та інтелектуальній діяльності французьких еліт (1729–1789 рр.) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Потульницький Георгій Володимирович ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2015. – 183 с.

Статті

2018

 1. Воронова М. Рецензійний жанр у творчості Омеляна Пріцака // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка — 2018. — Випуск № 22 том 1. — С. 4-11. Повний текст.
 2. Воронова М. Життя і наукова діяльність Омеляна Пріцака в роки Другої світової війни // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки.  — 2018. —Т. 29(68), № 2. — С. 56-60. Повний текст.
 3. Зверюк Р. Є. Виховання правдомовності як основи моральності особистості у педагогічній спадщині Якима Яреми / Р. Є. Зверюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2018. –  Vol. VI (68), Issue 164. –– С. 62–65. Повний текст.
 4. Зверюк Р. Є. Моральний розвиток особистості у концепції Якима Яреми / Р. Є. Зверюк // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2018. – Т.  20, № 86. – C. 147–152. Повний текст.
 5. Сидорчук Т.  Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці  // Український археографічний щорічник : Нова серія. - Київ : Українські пропілеї, 2018. - Вип. 21/22, т. 24/25. - С. 525-538. Повний текст.

2017

 1. Воронова М. Ранні роки Омеляна Пріцака та формування наукового світогляду // Європейський філософський та історичний дискурс. — 2017. — Том 3, Вип. 3. —  С. 114-125. Повний текст.
 2. Потульницький В. А. До історії однієї гіпотези, або яким чином кримське питання постало в середовищі українських монархістів у Німеччині у 1943 році? / В. Потульницький // Збірник наукових статей «Наш Крим» : за матеріалами Третьої Міжнародної наукової конференції «Крим в історії України», Київ, 2 червня 2016 р. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 167–179.
 3. Сидорчук Т. М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії / Сидорчук Т. М. // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6–7 квітня 2017 р.) / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. –  С. 105–106. – Повний текст.
 4. Ясь О. Вступна стаття до розвідки О. Й. Пріцака «Що таке історія України?» /  О. Ясь // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 177–184.

2016

 1. Кобченко К. Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі-Мюнхені: до історії творення національної політехніки в еміграції / К. Кобченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2016. – Вип. 1. – С. 26–29. – Повний текст.
 2. Потульницький В. А. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення / В. А. Потульницький // Український археографічний щорічник. Нова серія. – 2016. – Вип. 19–20, т. 22–23. – С. 362–375.
 3. Сидорчук Т. М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2016 року. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – С. 91–96. – Повний текст.
 4. Сидорчук Т. М. Листи  Н. Полонської-Василенко до О. Пріцака як джерело про  видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії історичних студій» (1970–1971) / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Національна академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії. – Київ : Українські Пропілеї, 2016. –  Вип. 19–20. – С. 60–74. – Повний текст.

2015

 1. Подобєд О. Українські матуральні курси у повоєнній Західній Німеччині // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. – 160-164 с. –  Повний текст.
 2. Потульницький В. А. До історії заснування Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1992 році  /  В. А. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – С. 68–74.

 3. Потульницький В. А. Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень) / В. А. Потульницький // Наш Крим : збірка статей за матеріалами Першої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України» / редкол. : Г. В. Папакін та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, М-во освіти і науки України, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 108–116. – Повний текст.
 4. Потульницький Г. В. Матеріали з історії українсько-французьких відносин XVIII століття в особовому архіві Омеляна Пріцака / Г. В. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська  академія», 2015. – С. 74–80. 
 5. Сидорчук Т. М. Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця / Таїса Сидорчук // Славістична збірка / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 204–215. – Повний текст.
 6. Сидорчук Т. М. Архівний фонд Якима Яреми: джерельне значення матеріалів / Таїса Сидорчук // Яким Ярема – вчений і воїн : збірник наукових праць до 130-ліття від дня народження / [авт.-упоряд. М. Падура]. – Львів : [б. в.], 2015. – С. 136–144. – Повний текст.
 7. Сидорчук Т. М. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія": зміст, склад, видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / [упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2015. – Кн. 1. – С. 517–526. – Повний текст.

2014

 1. Потульницький В. А. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків у 1943–1945 рр. / Володимир Потульницький // Українська орієнталістика : збірник наукових праць / Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного університету "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. – Київ, 2013–2014. – Вип. 7–8. – С. 141–148. –  Повний текст.

2013

 1. Потульницький Г. В. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака / Георгій Потульницький // Краєзнавство. – 2013. – № 4 (85). – С. 205–209. – Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні: наук. щоріч. / редкол.: З. Білик, О. Киричук ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. – Львів : Логос, 2013. – Кн. 1. – С. 776–787. –  Повний текст.
 3. Сидорчук Т. М. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 101–116. – Повний текст.
 4. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники: до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією : ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (голова редкол.) ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – С. 237–248. – Повний текст.
 5. Сидорчук Т. М. Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст. : матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення ; упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 106–115. – Повний текст.
 6. Федорук Я. Нездійснений проект видання «Українських народних дум» Катерини Грушевської у «Гарвардській серії українознавства»  / Ярослав Федорук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 128–142. –  Повний текст.

2012

 1. Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук // XVI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2012. – С. 63–65. – Повний текст.
 2. Потульницький В. А. Обставини зацікавлення гетьманом Павлом Скоропадським проблемами Криму і кримськими татарами у 1943 р. / Володимир Потульницький // Збірник наукових праць Національного університету “Києво-Могилянська академія” і Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 116–120.

2011

 1. Сидорчук Т. Особисті та наукові документи А. Кримського в архіві О. Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні / Сидорчук Т. М. // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–21 жовт. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2011. – С. 191–193.

 

Огляди архівних фондів

Статті

 1. Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені – відтепер у Могилянській книгозбірні / Ярошенко Т. О. // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 25–28. Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція "Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23–24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; М-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – С. 346–351.

Презентації

 1. Архівний Фонд "Український технічно-господарський Інститут" [відеозапис] : доповідь на Другій Міжнародній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", 30 січня – 1 лютого 2014 року / доповідач Сидорчук Т. М. ; Наукова бібліотека НаУКМА. – Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2014.  – Знято 30 січня 2014 р.
 2. Автографи українських письменників в бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки НаУКМА: проблеми та досвід оцифрування / доповідач Сидорчук Т. М. // Презентація до виступу в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" (10–12 березня 2015 р.).
 3. Відкритий доступ до описів архівних фондів: досвід Національного університету "Києво-Могилянська академія" [відеозапис] : доповідь на Четвертій Міжнародній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", 30–31 березня 2016 року / доповідач Сидорчук Т. М. ; Наукова бібліотека НаУКМА. – [Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2016].  – Знято 31 березня 2016 р.

 Студентські роботи

 1. Легун Г. Türkei durch die Linse des Orientalismus. Touristische Fotografien der 1950er Jahre während der wissenschaftlichen Reise von Omeljan Pritsak («Туреччина крізь призму орієнталізму. Туристичні фотографії 1950-х років Омеляна Пріцака під час його наукової поїздки»). 2016. – Детальніше

Віртуальний музей НаУКМА

ELIBUKR

Міжнародна конференція

Путівник бібліотекою