Науковий архів

Праці, у яких опубліковані повні тексти документів Наукового архіву, дослідження та публікації з посиланнями на документи, огляди та презентації фондів, а також перелік виставок, на яких експонувалися документи та предмети з архіву

Публікації документів
 1. Олег Зуєвський : «Я входжу в храм...» : поезії, переклади, статті, матеріали до біографії / упоряд. Н. Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 839 с. – Зміст.
 2. Пріцак О. Kateryna Hruševśka (1900–?) / Омелян Пріцак ; коментарі Я. Федорук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 143–152. – Повний текст.
 3. Мицик, Ю. З листування Івана Крип’якевича з Омеляном Пріцаком / Юрій Мицик, Інна Тарасенко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчен. та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — Київ, 2013. — Т. 26 С. 620-627. Повний текст.
 4. Colloquia Epistolaria. Омелян Пріцак і Юрій Луцький / публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків : Акта, 2014. – 148 с.
 5. «Путешествие патриарха Антиохийского Макария». Киевский список рукописи Павла Алеппского / [пер., коммент., предисл. Ю. И. Петровой ;  под ред. В. С. Рыбалкина]. – Киев : Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, 2015. – 268 с.
 6. Листування Дмитра Чижевського та Омеляна Пріцака // Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / [упоряд. : Валявко І. В., Чуднов О. В., Янцен В. В.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - 527 с.       
 7. Mehmet Ölmez. Pritsak Sinasi Tekin Yazismalari (Листування Омеляна Пріцака з Сінасі Текіном) // Âb-ı Hayât'ı Aramak - Gönül Tekin'e Armağan. — 2018. — pp. 469-542. Повний текст.  
 8. Євген Завалинський. Тюркологічні студії. Листування. Матеріали / Упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2022. – 384 с. Зміст.

Монографії 

 1. Гнатюк О. Відвага і страх / Оля Гнатюк ; [пер. з пол. М. Боянівської ; вид.: К. Сігов, Л. Фінберг]. – Дух і літера : KMBS, 2017. – 488.  – Уривок.
 2. Потульницький В. Дипломатія Павла Скоропадського. Військово- дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр.  / Володимир Потульницький. – Харків : Акта, 2014. – 309, [2] с. – Зміст.
 3. Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія / Ганна Василівна Карась. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 1164 с.

Дисертації

 1. Потульницький Г. Козацький чинник в дипломатичній та інтелектуальній діяльності французьких еліт (1729–1789 рр.) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Потульницький Георгій Володимирович ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2015. – 183 с.
 2. Avramczuk O. Pisząc historię narodu „niehistorycznego”. Powstanie studiów ukraińskich i polsko-ukraiński dialog historyczny w USA (1939-1991). PhD thesis, Uniwersytet Warszawski. Анотація.

Статті

2020

 1. Сидорчук Т. М. Матеріали Українського історичного товариства (США) в архіві Омеляна Пріцака: зміст та класифікаційно-типологічні характеристики // Український археографічний щорічник. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 23/24. – С. 546–554. Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. Архів Омеляна Пріцака як джерело вивчення вітчизняного та світового сходознавства / Сидорчук Т. М. // III–IV Конгрес сходознавців : до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського, 23–24 грудня 2020 р. : збірник матеріалів / [наук. ком.: В. Казарін та ін. ; орг. ком.: О. В. Бессараб та ін.] ;Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Київ : Гельветика, 2020. – Ч. 1. – С. 62–66. Повний текст.

2019 

 1. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та українські письменники – кандидати на Нобелівську премію //Світогляд. Науково-популярний журнал Національної Академії Наук України і Головної астрономічної обсерваторії НАН України. – 2019. – №. 2 (76). – С. 56-63. Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. До історії написання у міжвоєнному Львові розвідки «Рід Скоропадських (Історико-генеальогічна студія)» Омеляном Пріцаком //Жидачівщина. II. Збірник матеріалів Других Жидачівських читань, які відбулися 30 листопада 2018 р. Львів-Жидачів /Музей мистецтва та історії Жидачівщини – відділ Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького. – 2019. – С. 84-89. Повний текст.

   

2018

 1. Воронова М. Рецензійний жанр у творчості Омеляна Пріцака // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка — 2018. — Випуск № 22 том 1. — С. 4-11. Повний текст.
 2. Воронова М. Життя і наукова діяльність Омеляна Пріцака в роки Другої світової війни // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки.  — 2018. —Т. 29(68), № 2. — С. 56-60. Повний текст.
 3. Зверюк Р. Є. Виховання правдомовності як основи моральності особистості у педагогічній спадщині Якима Яреми / Р. Є. Зверюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2018. –  Vol. VI (68), Issue 164. –– С. 62–65. Повний текст.
 4. Зверюк Р. Є. Моральний розвиток особистості у концепції Якима Яреми / Р. Є. Зверюк // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2018. – Т.  20, № 86. – C. 147–152. Повний текст.
 5. Сидорчук Т.  Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці  // Український археографічний щорічник : Нова серія. - Київ : Українські пропілеї, 2018. - Вип. 21/22, т. 24/25. - С. 525-538. Повний текст.
 6. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та видавнича діяльність Українського наукового інституту Гарвардського університету в 1970-1990-х роках //Славістична збірка. Випуск IV: До 100-річчя Української Революції (1917-1923 рр.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка /Інститут української археографії та джерелознавства НАН України. – К., 2018. – С. 125-137. Повний текст.

2017

 1. Воронова М. Ранні роки Омеляна Пріцака та формування наукового світогляду // Європейський філософський та історичний дискурс. — 2017. — Том 3, Вип. 3. —  С. 114-125. Повний текст.
 2. Потульницький В. А. До історії однієї гіпотези, або яким чином кримське питання постало в середовищі українських монархістів у Німеччині у 1943 році? / В. Потульницький // Збірник наукових статей «Наш Крим» : за матеріалами Третьої Міжнародної наукової конференції «Крим в історії України», Київ, 2 червня 2016 р. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 167–179.
 3. Сидорчук Т. М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії / Сидорчук Т. М. // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6–7 квітня 2017 р.) / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. –  С. 105–106. – Повний текст.
 4. Ясь О. Вступна стаття до розвідки О. Й. Пріцака «Що таке історія України?» /  О. Ясь // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 177–184.

2016

 1. Кобченко К. Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі-Мюнхені: до історії творення національної політехніки в еміграції / К. Кобченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2016. – Вип. 1. – С. 26–29. – Повний текст.
 2. Потульницький В. А. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення / В. А. Потульницький // Український археографічний щорічник. Нова серія. – 2016. – Вип. 19–20, т. 22–23. – С. 362–375.
 3. Сидорчук Т. М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2016 року. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – С. 91–96. – Повний текст.
 4. Сидорчук Т. М. Листи  Н. Полонської-Василенко до О. Пріцака як джерело про  видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії історичних студій» (1970–1971) / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Національна академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії. – Київ : Українські Пропілеї, 2016. –  Вип. 19–20. – С. 60–74. – Повний текст.

2015

 1. Подобєд О. Українські матуральні курси у повоєнній Західній Німеччині // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. – 160-164 с. –  Повний текст.
 2. Потульницький В. А. До історії заснування Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1992 році  /  В. А. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – С. 68–74.

 3. Потульницький В. А. Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень) / В. А. Потульницький // Наш Крим : збірка статей за матеріалами Першої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України» / редкол. : Г. В. Папакін та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, М-во освіти і науки України, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 108–116. – Повний текст.
 4. Потульницький Г. В. Матеріали з історії українсько-французьких відносин XVIII століття в особовому архіві Омеляна Пріцака / Г. В. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (пам'яті Омеляна Пріцака) : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська  академія», 2015. – С. 74–80. 
 5. Сидорчук Т. М. Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця / Таїса Сидорчук // Славістична збірка / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 204–215. – Повний текст.
 6. Сидорчук Т. М. Архівний фонд Якима Яреми: джерельне значення матеріалів / Таїса Сидорчук // Яким Ярема – вчений і воїн : збірник наукових праць до 130-ліття від дня народження / [авт.-упоряд. М. Падура]. – Львів : [б. в.], 2015. – С. 136–144. – Повний текст.
 7. Сидорчук Т. М. Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія": зміст, склад, видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / [упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2015. – Кн. 1. – С. 517–526. – Повний текст.

2014

 1. Потульницький В. А. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків у 1943–1945 рр. / Володимир Потульницький // Українська орієнталістика : збірник наукових праць / Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного університету "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. – Київ, 2013–2014. – Вип. 7–8. – С. 141–148. –  Повний текст.

2013

 1. Потульницький Г. В. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака / Георгій Потульницький // Краєзнавство. – 2013. – № 4 (85). – С. 205–209. – Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні: наук. щоріч. / редкол.: З. Білик, О. Киричук ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. – Львів : Логос, 2013. – Кн. 1. – С. 776–787. –  Повний текст.
 3. Сидорчук Т. М. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 101–116. – Повний текст.
 4. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники: до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією : ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (голова редкол.) ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – С. 237–248. – Повний текст.
 5. Сидорчук Т. М. Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст. : матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення ; упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 106–115. – Повний текст.
 6. Федорук Я. Нездійснений проект видання «Українських народних дум» Катерини Грушевської у «Гарвардській серії українознавства»  / Ярослав Федорук // Український археографічний щорічник. Нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [голов. ред. П. С. Сохань]. – Київ : Український письменник, 2013. – Вип. 18. – С. 128–142. –  Повний текст.

2012

 1. Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук // XVI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2012. – С. 63–65. – Повний текст.
 2. Потульницький В. А. Обставини зацікавлення гетьманом Павлом Скоропадським проблемами Криму і кримськими татарами у 1943 р. / Володимир Потульницький // Збірник наукових праць Національного університету “Києво-Могилянська академія” і Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 116–120.

2011

 1. Сидорчук Т. Особисті та наукові документи А. Кримського в архіві О. Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні / Сидорчук Т. М. // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–21 жовт. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2011. – С. 191–193.

 

Огляди архівних фондів

Статті

 1. Ярошенко Т. О. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені – відтепер у Могилянській книгозбірні / Ярошенко Т. О. // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 25–28. Повний текст.
 2. Сидорчук Т. М. Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція "Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23–24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; М-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – С. 346–351.

Презентації

 1. Архівний Фонд "Український технічно-господарський Інститут" [відеозапис] : доповідь на Другій Міжнародній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", 30 січня – 1 лютого 2014 року / доповідач Сидорчук Т. М. ; Наукова бібліотека НаУКМА. – Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2014.  – Знято 30 січня 2014 р.
 2. Автографи українських письменників в бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки НаУКМА: проблеми та досвід оцифрування / доповідач Сидорчук Т. М. // Презентація до виступу в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" (10–12 березня 2015 р.).
 3. Відкритий доступ до описів архівних фондів: досвід Національного університету "Києво-Могилянська академія" [відеозапис] : доповідь на Четвертій Міжнародній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", 30–31 березня 2016 року / доповідач Сидорчук Т. М. ; Наукова бібліотека НаУКМА. – [Київ : Наукова бібліотека НаУКМА, 2016].  – Знято 31 березня 2016 р.
 4. Хроболова А. Архівно-бібліотечна колекція Українського технічно-господарського інституту у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»: доповідь на Науково-практичній конференції до 100-річчя з дня заснування Української господарської академії в Подєбрадах «Історично-культурний феномен Української господарської академії в Подєбрадах», 25 листопада 2022 року.

 Студентські роботи

 1. Легун Г. Türkei durch die Linse des Orientalismus. Touristische Fotografien der 1950er Jahre während der wissenschaftlichen Reise von Omeljan Pritsak («Туреччина крізь призму орієнталізму. Туристичні фотографії 1950-х років Омеляна Пріцака під час його наукової поїздки»). 2016. – Детальніше

Виставки

У НаУКМА:

 • До 100-річчя Української Держави – гетьманату Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 року), квітень-травень 2018 р. Музей НаУКМА (анонс).

 • «VIVA DIPLOMA», виставка освітніх та наукових дипломів українських діячів науки і культури до Дня конвокації-2016. Музей НаУКМА (анонс).

 • «Самвидав НаУКМА. 1991-2015», присвячена 400-річчю Києво-Могилянської академії, 15 жовтня-20 листопада 2015 р. Мистецька бібліотека НаУКМА.
 • Репродукції графіки Я. Гніздовського з колекції О. Пріцака, 2015 рік. Філологічна бібліотека НаУКМА.

 • «З архівної колекції Українського технічного-господарського інституту (Німеччина)» в рамках проведення Другої Міжнародної конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху», 30 січня – 15 лютого 2014 р. Дослідницька зала Староакадемічного корпусу НаУКМА.

 • «З колекції Омеляна Пріцака», виставка графічних і живописних творів та архівних документів з Меморіального кабінету-бібліотеки Омеляна Пріцака НаУКМА, присвячена 95-літтю від дня народження О. Пріцака, 11-22 квітня 2014 р. Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА.

 • «Торнадо – творець у світовій та вітчизняній науці ХХ ст.», виставка документів з архівної колекції видатного вченого, філолога, історика, сходознавця О. Пріцака, присвячена 95-літтю від дня його народження. 11 квітня -30 травня 2014 р. Музей НаУКМА.

В інших установах

 • «Джеймс Мейс - серце, віддане Україні», лютий 2012 року. Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» (фото з заходу).

 • До 100-річчя від дня народження Якова Гніздовського, Американський дім у Києві, квітень 2015 р.

 • Виставка з нагоди 100-річчя від дня народження українсько-американського мистця Якова Гніздовського, 29 травня - 5 липня 2015 р., Національний художній музей України.

 • «Земля козаків очима сирійського мандрівника XVII ст.», 29 червня - 12 вересня 2016 р. Національний заповідник «Софія Київська».

 • «На горі. Ігор Костецький і доба “мистецького безвізу”», Музей книги і друкарства України (15 травня - 07 червня р.) та Літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського у Вінниці (14 - 26 червня 2018 р.) (документи з архіву О. Зуєвського та дереворити Я. Гніздовського з колекції О. Пріцака).

 • «Сила духу і похвала науці», присвячена 150-річчю Агатангела Кримського, 20 квітня - 30 травня 2021 р. Музеї книги і друкарства України (про подію).

 • «Три життя Великої Людини» до 130-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого, 12 травня – 15 веренся 2022 р. Львівський музей історії релігії (прес-анонс).

Див. також:

    Бібліографія про колекцію Омеляна Пріцака

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою