Олег Йосипович Зуєвський (1920-1996) — український поет, перекладач, професор університетів у США та Канаді, член літературних об'єднань ОУП «Слово» та Національної спілки письменників України.

У 1998 році Тамара Зуєвська, донька Олега Зуєвського подарувала Науковій бібліотеці НаУКМА книжкову колекцію батька, а у 2004–2005 рр. – особовий архів.

Книжкова колекція Олега Зуєвського нараховує 4841 прим. / 3903 назв. ЇЇ цінність полягає у професійному доборі власником кращих україномовних, російсько- та англомовних видань з мовознавства, зокрема теорії перекладу, літературознавства та творів художньої літератури. Початок колекції поклали українські та російські видання 1946–1947 років, часів перебування О.Зуєвського у Німеччині. Здебільшого, колекція містить літературу ХХ сторіччя, що видавалася на терені колишнього СРСР, України, Німеччини, Австрії, Великої Британії, Італії, США, Канади українською, російською, англійською та німецькою мовами. Значну частину становлять дарунки найближчих родичів – кумів П.Одарченка та І.Костецького, колег-викладачів українознавчих студій, літературознавців США та Канади, а також видання, придбані під час відвідин незалежної України. Зарубіжні наукові видання представлені виданнями американських та канадських університетів. Людина творча і небайдужа до мистецтва, Олег Зуєвський був тривалий час членом Альбертської Ради Українського Мистецтва. Майже третину колекції складає мистецтвознавча література.

Дарчі написи на подарованих виданнях сприяють визначенню кола спілкування О.Зуєвського. Ігор Качуровський “зізнається” йому: “Ця праця ждала сорок літ, поки нарешті вийшла в світ... О.Зуєвському від І.Качуровського” (про видання “Нарис компаративної метрики”). Син В.Стефаника Юрій Клиновий – давній знайомий Олега Зуєвського, на титулці книги “Моїм синам, моїм приятелям” робить таку посвяту: “Дорогому Олегові Йосиповичу із постійною відданістю і таким же подивом до його поетичної творчості 10 вересня 1981 р. Юрій Клиновий”. Петро Одарченко на титулці “Літературно-наукового збірника. Вип.1.–Нью-Йорк, 1952” вітає: “Дорогому Олегові Зуєвському в день народження з щирим привітанням і любов’ю від одного з рецензентів. П.Одарченко. 16.ІІ.1952”. Дарчий напис, який засвідчує родинні стосунки О. Зуєвського та І.Костецького: “Дорогому кумові Олегові Зуєвському” на виданні “Kostetzky E.G. Einige Fragen der Shakespeare – Übersetzung in Slawische Sprachen.–Winnipeg:”. Едвард Бладжетт – канадський поет, літературний критик та перекладач, колега Олега Зуєвського по педагогічній практиці в Університеті Альберти (Канада), автор п’яти книжок про теорію поезії, чотири з яких є у колекції О.Зуєвського, подарував свою працю “Configiration: Essays on the Canadian Literatures” із щирою посвятою О. Зуєвському, яка починається так: “For my friend OLEH, Who told me the wonderful story...”.

Поетичні збірки О.Зуєвського є в особових колекціях діячів науки та культури, а саме В’ячеслава Брюховецького, Петра Одарченка, Омеляна та Тетяни Антоновичів, Віри Вовк.

Архівний фонд №9 «Зуєвський Олег Йосипович» налічує більше шестисот справ і включає науково-творчі матеріали та особисті документи О.Зуєвського, а також зібрані ним матеріали. Матеріали особового архіву відображають певні етапи біографії О. Зуєвського та напрями творчої діяльності у період з початку 1940-х до початку 1990-х років і дають можливість реконструювати окремі сторінки життя за допомогою біографічних документів та інших джерел, пов’язаних із діяльністю установ, де працював О.Зуєвський. Найбільш повно фонд репрезентує поетично-перекладацьку спадщину: автографи та машинописи поезій О.Зуєвського та його переклади поезій інших авторів з англійської, французької, німецької та інших мов. З огляду на життєві обставини О.Зуєвського, особливо періоду кінця 1940-х рр., особливо цінними є ранні автографи та публікації його віршів.

В архіві зберігається значна кількість підготовлених О.Зуєвським наукових студій, статей публіцистичного характеру, доповідей. Практично повністю представлені матеріали 1970-х-1980-х років. Значний за обсягом комплекс становлять зошити з нотатками О.Зуєвського різного тематичного направлення – підготовчими матеріалами, виписками до наукових праць, лекцій, а також чернетками поезій та листів.

Епістолярна складова архіву також характеризується великим обсягом документів, Хронологічні межі листування: 1945-1995 рр. Найбільше за обсягом листування О.Зуєвського з письменниками та літературознавцями, зокрема з І.Костецьким, П.Одарченком, М. Орестом, Б.Рубчаком.

Інформація про колекцію в публікаціях:

Олег Зуєвський : "Я входжу в храм..." : поезії, переклади, статті, матеріали до біографії / упоряд. Н. Казакова. К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 839 с.

Олег Зуєвський (1920-1996) / [Йовенко С.] // Вітчизна. - 2008. - № 9-10. - С. 123-124.

Казакова Н.В. Книжкова виставка Олега Зуєвського // Слово і Час.– 2002.– № 5.– С.94.

Казакова Н.В. Книжкова колекція Олега Зуєвського // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конф.– К., 2004.–С.98–107.

Казакова Н.В. Культурологічний проект НБ НаУКМА «Вибраний Олег Зуєвський: матеріали до біографії» // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті, 8–10 берез. 2006 р., м. Львів: Тези доп./ М-во освіти і науки України, Укр. Всесвітня Корд. Рада, Міжнарод. Ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою.– Л., 2006.– С. 185–187.

Казакова Н.В. Олег Зуєвський і його дар бібліотеці Києво-Могиляньскої академії // Культура і життя. - 2006. - 16 серпня. - С.6; підготовлено до друку збірник оригінальних поезій, перекладів, статей та біографічних матеріалів «Олег Зуєвський: Я входжу в Храм».

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Паспорт колекції.